Cykelreglerna i sig är bra som de är. Därför behövs det inga nya regler för cykling mot enkelriktat, omkörning av cyklister eller cykling i bredd” Det är tre slutsatser som Transportstyrelsen idag redovisar till infrastrukturdepartementet.

Juni 2022, vi befinner oss mitt i en klimatkris, trafikträngseln i våra stora städer blir värre och värre för varje dag som går och vi har precis genomgått en pandemi där man sett tydliga kopplingar mellan dålig folkhälsa, stillasittande och allvarligare komplikationer och dödsfall bland dem som drabbats av covid-19. För bara några veckor sedan föreslog VTI att Cyklingen i Sverige ska fördubblas till 2035. Just för att mer cykling kan bidra till mer tillgänglighet, bättre folkhälsa och att Sverige når klimat- och miljökvalitetsmålen.

I oktober 2021 fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda ett flertal regelfrågor på cykelområdet och om dessa skulle leda till att andelen resor med cykel ökar. Uppdraget delredovisas idag till Infrastrukturdepartementet och Transportstyrelsen ställer sig tveksamma till att dessa specifika regler skulle ge önskad effekt. Det är tydligt att myndigheten inte sätter cyklisterna i första rummet, utan väljer en konservativ och förvånansvärt omodern hållning i alla dessa tre bärande frågor.

Enkelriktning

Ett av förslagen handlar om att införa ytterligare regler för att möjliggöra cykling i båda riktningarna där det samtidigt är enkelriktat för motorfordon. Transportstyrelsen konstaterar att det redan med befintliga regler går att få till trafik i båda riktningar för cyklister vid enkelriktad gata, exempelvis genom att anlägga en avskild cykelbana på ena sidan av vägbanan och på den tillåta cykeltrafik åt båda hållen.  

”Att tillåta cykeltrafik mot den enkelriktade trafiken på själva gatan skulle ge trafikregler som leder cyklisterna och bilförare på direkt kollisionskurs med varandra” heter det. Man menar att detta förslaget om cykling mot enkelriktad trafik strider mot internationella konventioner om vägtrafik som Sverige valt att ställa sig bakom. Vi tycker det är förvånansvärt omodernt och märkligt att hänvisa till en konvention framtagen på 60-talet, för biltrafiken. När vi i dagsläget står inför behovet att ändra, cykelanpassa och modernisera delar av trafiklagstiftningen. Uppenbarligen tycker flera andra länder detta och avviker från konventionen

Kikar man på enkelriktning lite mer specifikt visar Internationella studier, sammanställda i den ansedda Trafikksikkerhetshåndboken fr Norge dessutom tvärtom på att cykelolyckorna minskar kraftigt vid införandet av cykling mot enkelriktat. Varför blundar Transportstyrelsen för detta kan man undra.

Funkar galant på flera håll runt om i landet.

Omkörning av cyklister

Det andra förslaget går ut på att kräva att omkörning av cyklister måste ske genom ett filbyte. Men inte heller här anser Transportstyrelsen att det är en god idé eller att det skulle ge en ökad andel resor med cykel i samhället. Bedömningen är dessutom att en sådan regel skulle skapa köer och förseningar och sannolikt öka frustration och agg mot de som cyklar.

– Det är olämpligt att införa en tvingande regel som innebär att man i varje enskilt fall behöver byta fil för att köra om en cyklist. Olika typer av trafikmiljöer innebär olika förutsättningar och en tvingande regel kan få negativ påverkan på trafiken. Exempelvis kan lastbilar och bussar få svårt att köra om cyklister, säger Christopher Patten.

Man gör det alltså tydligt att bilisters tid är viktigare än cyklisters liv, detta trots att andelen cyklister på vårt svenska trafiknät är i en närmast försumbar minoritet och andelen minuter bilister spenderar bakom cyklister är blott ett fragment av den tid man spenderar i bilköer mm. Återigen menar man alltså att en lag som funkar bra i flera andra länder inte skulle funka i Sverige, intressant är bara förnamnet.

Köra om med marginal? Inga problem för de flesta, så varför inte skapa tydligare lagstiftning? Är väl ungefär därför vi har hastighetsgränser och diverse andra trafikregler….

Cykling i bredd

Det tredje förslaget gäller att ändra reglerna för att medge cykling i bredd som standard. Också det är en åtgärd som Transportstyrelsen inte bedömer skulle innebära ökat cyklande. Grundprincipen är att cyklister ska cykla på led till höger längs vägkanten, men om det kan ske utan fara eller olägenhet i trafiken är det redan idag tillåtet att cykla i bredd.

– Det är tillåtet enligt dagens regler att cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet i trafiken. Vi menar att nuvarande bestämmelser i tillräcklig mån möjliggör cyklande i bredd och är en lämplig avvägning mellan trafiksäkerhet och tillgänglighet, säger Christopher Patten

Förutom att cykling är social aktivitet där en av grundpelarna är att köra i tvåpar eller större grupp bjuder Transportstyrelsen här på en förvånansvärt ologiskt slutsats. En grupp som kör i tvåpar blir kortare än om flera cyklister ligger på ett led och är alltså betydligt lättare/snabbare att köra förbi. Dessutom bidrar konceptet till att man kan hålla en högre hastighet och alltså de facto vara mer i fas med den snabbare bilen. Det framstår ju nästan som att Transportstyrelsen är helt omedveten om den dynamik som skapas i en klunga. Dagens lagtext är väldigt luddig och används dagligen som ett slagträ mot cyklister i diverse digitala forum. Ord som ofta tyvärr går till handling och man blundar alltså helt för alla de vittnesmål om livsfarliga omkörningar som sker ute på våra vägar. Så nej, det räcker inte som det är idag, för luddiga lagar räddar inga liv.

Det är med sorg vi ser dessa slutsatser från denna myndighet, inte bara för att den så enkelt, hårt och tämligen raljant avfärdar det som många inom svensk cykling yrkat för i flera år, men också för att den framstår som så oerhört omodern och konservativ, en förlorad chans till en vettig omställning. Två steg bak, inga steg fram och Sverige är nu verkligen i baksätet, eller inte ens det, snarare bakluckan eller den dåligt påkopplade släpkärran…

(Vi söker infrastrukturministern Tomas Eneroth för kommentar i frågan.)

Daniel Breece och Krister Isaksson

Share.
Leave A Reply