Nyligen presenterade Transportstyrelsen en första delrapport som svar på regeringsuppdraget att ”analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka”

Nyfiken på hur Transportstyrelsen resonerat angående förslaget som handlar om att tillåta cykling mot enkelriktat skickade jag ett mejl:

”Fråga: Hej!

I dagens DN: https://www.dn.se/sverige/andrade-trafikregler-okar-inte-cyklandet/

Säger ni att: ”Christopher Patten framhåller dock att det finns en betydande risk för kollisioner mellan cyklister och bilister på gator där regeln tillämpas // Jag tycker inte att det är en god idé ur trafiksäkerhetssynpunkt. En bra vägutformning blir så mycket trevligare för alla”

Jag skulle vilja ta del av den forskning ni använt för att dra slutsatsen att trafiksäkerheten påverkas negativt av att tillåta cykling mot enkelriktat.

Mvh,”

Svaret från Transportstyrelsen blev:

”Svar: Se nedan länk till rapporten och i övrigt så kan jag bara hänvisa till författarna av rapporten.

Med vänliga hälsningar
XXXX
Sektion regelinformation
Transportstyrelsen” 

I rapporten som det länkas till ovan och dess referenslista finns inte ett enda spår kring studier och forskning om cykling mot enkelriktat. Det kan jag tycka är lite märkligt. På ett startmöte den 13:e december 2021 för detta uppdrag – ett startmöte som jag deltog på – efterfrågade utredarna just studier och forskning på området. Dagen efter mailade jag ett antal studier och rapporter till utredarna och deras sekreterare.

Men som sagt, inga av dessa studier återfinns sedan i rapporten. Kanske utredarna ansåg att dessa inte höll måttet och att det är bättre att bara killgissa lite istället.

En sammanställning av ett antal studier gjord av norska TÖI i Trafikksikkerhetshåndboken säger så här om cykling mot enkelriktat:

”Sykling mot envegsregulering reduserer antall sykkelulykker.”

”Et uvektet gjennomsnitt viser en nedgang på 45% i antall sykkelulykker (95% konfidensintervall [-64%; -25%]).”

Transportstyrelsen påstår vidare att regeländringarna som de nu har utrett inte skulle leda till ökad cykling. Även här redovisar TÖI något helt annat:

”Når sykling mot envegskjøring tillates, øker sykkeltrafikken.”

Tillåts cykling mot enkelriktat ökar alltså cykling visar studier. Transportstyrelsen påstår att så inte är fallet, men visar inget stöd för sitt påstående.

Vidare redovisar TÖI att det blir stora restidsvinster för cyklande när cykling mot enkelriktat möjliggörs. Transportstyrelsen kommenterar överhuvudtaget inte den effekten i sin rapport. De väljer i stället att enbart kommentera förslagens effekter för motorfordonstrafikens framkomlighet och restider. Är detta rimligt – att så att säga ensidigt beskriva effekter? Som att restid och framkomlighet vore oväsentligt för de som cyklar. För inte kan väl Transportstyrelsen förbise detta och mena att det är en oväsentlig faktor för cykeltrafiken?

Avslutningsvis i TÖIs redovisning: det är en stor samhällsekonomisk nytta att tillåta cykling mot enkelriktat:

”De viser likevel at dersom sykling mot envegskjøring tillates, og dersom dette stimulerer til økt sykling og gjør at syklistene føler seg tryggere, kan det oppnås en samfunnsmessig nytte som klart overstiger kostnadene ved å innføre tiltaket.”

Av detta finner vi inget i Transportstyrelsens utredning. Jo förresten det gör vi visst – när det gäller konsekvenser för biltrafiken.

Men Transportstyrelsen ”tycker” gärna och utredaren anser att det finns en ”betydande risk” – vad studier och forskning kommit fram till för slutsatser verkar vara underordnat i Transportstyrelsens arbete. Ett arbete som verkar stanna vid åsikter och tyckande. Och ett arbete som har en kraftig slagsida åt att ingående beskriva konsekvenserna av förslagen för biltrafiken men samtidigt utelämna motsvarande konsekvenser för cykeltrafiken. Får vi rimliga och väl avvägda förslag och beslut på detta sätt?

Det är inte första gången Transportstyrelsen och dess utredare bortser från forskning och studier angående cykling mot enkelriktat och i stället väljer att tycka och ha åsikter.

Förra gången Transportstyrelsen tyckte till – år 2020 – gjorde jag även då utredaren uppmärksam på forskning på området. Och vips så ändrade Transportstyrelsen i pressmeddelandet. Men nu är vi alltså tillbaka på ruta ett – Transportstyrelsen hävdar återigen att det finns betydande trafiksäkerhetsproblem med cykling mot enkelriktat – men de visar inte upp något som stödjer deras påstående – tvärtom, de killgissar i stället. Är det verkligen ett rimligt arbetssätt för en expertmyndighet?

Share.
Leave A Reply