Tvärförbindelse Södertörn – ni vet det där projektet som Trafikverket fått svidande kritik för vad gäller lösningar för gång- och cykeltrafiken? Eller som Patrik Kronqvist, politisk redaktör för Expressen, beskriver gång- och cykellösningarna i projektet:

”Ändå kan den gång- och cykelväg som verket har ritat upp invid Tvärförbindelse Södertörn inte beskrivas som annat än usel. Medan bilvägen är rak och gen, ser cykelvägen – med sina många hårnålskurvor och serpentinlösningar – närmast ut att vara ritad av någon som varit berusad. Där bilisterna får en tunnel för flera miljarder extra får cyklisterna en tio minuter lång omväg. På flera platser kommer gång- och cykelvägen rentav att få sämre standard än den hade före miljardsatsningen.”

Vi tar det en gång till:

”… inte beskrivas som annat än usel.”

”… vara ritad av någon som varit berusad.”

Tyvärr kommer nu ytterligare försämringarna för gående och cyklande i projektet. Försämringar i linje med Patrik Kronqvists beskrivning väntar gående och cyklande. För när det kommer till kritan är deras säkerhet och framkomlighet inte vatten värd. Enligt Trafikverket.

Det handlar om detta: I vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn föreslår Trafikverket att en befintligt gång- och cykelbro ska ersättas med en så kallad gång- och cykelsnurra – en mycket vanlig lösning på 70-talet. Detta skulle innebära att gående och cyklande får en omväg, längre restid och tvingas korsa två vägar i plan på sin färd. Med en bro i stället för snurra undviks både omvägen och korsandet av vägarna i plan – så som det är på platsen idag.

Bilden ovan är en illustration från Tvärförbindelsens vägplan. Gult är den planerade gång- och cykelsnurran. Rött framtida dragning av gång- och cykelvägen på grund av snurran. Passage blir då i plan över två vägar (blå cirkel).

Nedan ser vi befintlig gång- och cykelbro och gång- och cykelväg på platsen (rött):

Ungefär här kommer den nya gång- och cykelbron att sluta och gång- och cykelvägen leds i en snurra ner till marknivån. Den befintliga bron på platsen idag fortsätter rakt fram och över vägen – en gen och säker lösning. Foto: Fredrik Falk

Kommunen som är väghållare för den befintliga gång- och cykelbron samt gång- och cykelvägen motsatte sig denna lösning med snurra på grund av de kraftiga försämringarna som blir för gående och cyklande. Detta fick till följd att i det så kallade genomförandeavtalet mellan Trafikverket och kommunen (Trafikverket 2021/119412) fick kommunen möjlighet att välja att anslutningen i stället skulle ske via en gång- och cykelbro i stället för snurra – exakt så som dagens lösning.

Men nu går det enligt Trafikverket inte att fullfölja det som parterna kom överens om i genomförandeavtalet – att bygga en gång- och cykelbro. Det skulle bli på tok för dyrt:

Trafikverket har inte möjlighet att lägga tid och resurser på ytterligare arbete eftersom detta skulle pausa framdriften i projektet och innebära orimliga merkostnader.”

Trafikverket har inte tid och resurser att göra säkra och funktionella lösningar för gående och cyklande. Detta är förbehållet biltrafiken.

Trafikverket håller dock helt och hållet med kommunen om att en gång och cykelbro är bättre lösning – både vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklande:

”Trafikverket instämmer med kommunen om att en gc-bro skulle vara ett bättre alternativ för gc-trafiken än vägplanens fastställda alternativ med gc-snurra.”

Men som så många gånger förr: säkerhet och framkomlighet för gående och cyklande får inte kosta – enligt Trafikverket

Det är ju till och med som så att Trafikverket tar sig friheten att försämra dagens trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklande – genom att riva den  befintliga gång- och cykelbron och inte bygga en ny. Verket väljer alltså aktivt att göra det sämre. Minsta sagt häpnadsväckande – i Nollvisionslandet.

Cykelförbindelsen på bron över vattnet är utpekad i den regionala cykelplanen som ett regionalt cykelstråk:

Den regionala cykelplanen har Trafikverket varit med att ta fram. En plan som har som mål att cykelresorna ska utgöra 20 procent av alla resor i länet till 2030. I cykelplanen kan vi läsa att målet ska nås på detta sätt:

”Det kräver att arbetet för ökad cykling skalas upp och att satsningar görs på högkvalitativ cykelinfrastruktur”

”…satsningar på högkvalitativ cykelinfrastruktur”. Något som inte går att identifiera i detta fall – tvärtom så sker en kraftig försämring.

I presentationen av Region Stockholms budget för 2024 kan vi läsa:

”… väghållarna ska fortsatt stödjas i att bygga ut de regionala cykelstråken.”

”Bilåkandet ska minska och resor med cykel och kollektivtrafik ska öka.”

Här kan vi då konstatera att när det verkligen gäller så agerar Trafikverket precis tvärtom – de försämrar cykelinfrastrukturen, det blir lågkvalitativ cykelinfrastruktur à la 70-talet. Därmed verkar de för att färre ska cykla, och att de som ändå cyklar ska få sämre trafiksäkerhet, sämre framkomlighet och längre restid.

Patrik Kronqvist sammanfattar det mycket väl:

”Det mest frustrerande med dessa återkommande haverier är att ingen egentligen säger sig vilja ha dem. I högtidstalen och i verksamhetsplanerna heter det att resandet ska vara klimatsmart, städerna ska byggas tätare och fler ska lockas att gå och cykla. Men det är någon slags doublespeak. I praktiken får vi ändå bara mer av utsläpp, motorvägsspaghetti och usla, trafikfarliga lösningar för cyklister och fotgängare.”

För biltrafiken handlar Tvärförbindelsen uteslutande om att göra det bättre och säkrare. Det är tydligt att gång- och cykeltrafiken inte omfattas av detta förhållningssätt i Trafikverkets projekt –  för gående och cyklande är konsekvensen av Tvärförbindelsen att mycket blir sämre.

Och projektet kan ju inte ens skylla på att de inte visste – de säger svart på vitt att de vet om att en gång- och cykelbro är bättre, är säkrare, ger bättre framkomlighet. Men de väljer – medvetet och aktivt – att göra det sämre för gående och cyklande.

Dock visar Trafikverket upp en form av storsinthet i sitt besked till kommunen:

”Om kommunen i en framtid vill utreda hur en gc-bro skulle kunna lösas genom detaljplan kan Trafikverket bidra med det underlag som finns hos TRV. Möjligheter kan finnas att justera utförandet under byggtiden. En sådan ändring kan dock vara tekniskt komplex och innebära stora merkostnader, t ex för omläggning av ledningar.”

Men det var väl fint av Trafikverket. Först riva, förstöra och försämra. Sen – kanske – vara behjälpliga om kommunen vill bygga en bro. Efter det att snurran byggts. Men bara kanske, det kan ju även det vara för dyrt. Att göra ”bra och rätt” från början är inte Trafikverkets arbetssätt – när det gäller gång och cykel. Det får andra fixa.

Det är uppenbart att uppmaningen från Trafikverkets tidigare trafiksäkerhetsdirektör inte fått något genomslag i organisationen:

”Men nu måste vi också ägna oss mycket mer åt framför allt cyklisterna. För det är den grupp som skadas mest, och som måste prioriteras högst, säger Claes Tingvall.”

I projektet Tvärförbindelsen är det precis tvärtom – cykeltrafiken prioriteras lägst. Det blir inte tydligare än så här – hur Trafikverket ser på och värderar de olika trafikslagen. Samt hur alla dessa fina ord om cykel, trafiksäkerhet och hållbart resande ekar tomma.

Ni kan läsa mer om detta i dessa handlingar som vi har begärt ut

Trafikverket: TRV 2021/119412 2023-10-10
Huddinge kommun: KS-2023/1673

Share.
Leave A Reply