Trots regeringens beslut om att inte ålägga ideella föreningar höga kostnader för åtgärder som exempelvis skyltning i samband med arrangemang på statliga vägar har Trafikverket nu svängt och inför begränsningar i strid med tidigare löften. Det är ett svek mot idrotten, anser Svenska Cykelförbundets ordförande Stefhan Klang och generalsekreterare Leif Karlsson. Vätternrundans vd Oskar Sundblad anser att det är en skandal.

Trafikverket meddelar nu – helt utan diskussion – på sin hemsida att de inför ett takbelopp på 150 000 kronor för åtgärder i samband med arrangemang på statliga vägar. Alla kostnader som överstiger det måste arrangören själv betala. Villkoren gäller retroaktivt från 4 maj, vilket innebär att föreningar som exempelvis genomfört motionslopp innan det datumet kommer att behöva stå för alla kostnader.

”Trafikverket och dess Generaldirektör Roberto Maiorana har en del frågor att besvara. Det är svårt att förstå varför Trafikverket i denna fråga går emot Regeringens beslut om att ge ideella föreningar och arrangörer och organisationer goda förutsättningar att ordna arrangemang till rimliga villkor. Att statlig myndighet motsätter sig regeringsbeslut och tar självständiga beslut behöver granskas. Svenska Cykelförbundet kommer i största möjliga mån ekonomiskt stötta alla våra arrangörer som skadats av Trafikverkets svek mot idrotten”, säger Svenska Cykelförbundets generalsekreterare Leif Karlsson.

Med det nya takbeloppet drabbas de allra största cykelarrangemangen väldigt hårt av Trafikverkets senaste svängning. Vätternrundans vd Oskar Sundblad tycker att skandal är rätt sammanfattande ord:

”Utifrån det som SADES tidigare i våras och andemeningen från det jag har fått till mig är att Trafikverket skall stå för hela kostnaden. Och inte 9 procent av kostnaden som förslaget nu framkommer, för vår del. Att dessutom vänta in i det sista tills det största evenemanget på väg går av stapeln och smyga ut beslutet är under all kritik. Vi har under alla mina år på Vätternrundan haft ett bra samarbete med Trafikverket. Men nu känns det som att Trafikverket blandar bort korten”, säger Oskar Sundblad.

För att bäst beskriva bakgrunden plockar Leif Karlsson fram regeringens beslut från 5 maj, att Trafikverket under 2023 ges möjlighet att inte begära ersättning från ideella föreningar och organisationer som ordnar arrangemang på vägar som inte är enskilda.

Regeringen var tydliga i beslutet att det är viktigt att föreningslivet har goda förutsättningar för att ordna till exempel cykellopp, midsommarfiranden och andra arrangemang till rimliga villkor. Regeringen har med anledning av detta beslutat om en tillfällig lösning samtidigt som de gett Trafikverket i uppdrag hur frågan kan hanteras fortsättningsvis.

Social- och idrottsminister Jakob Forssmed (KD) som även ansvarar för folkhälsofrågor har kommenterat situationen: ”Det är av stor vikt att föreningar kan fortsätta arrangera motionslopp och andra aktiviteter som är så viktiga för gemenskap och hälsa. Regeringen vill underlätta för ideella föreningar. Det ska inte innebära onödigt krångel eller orimliga kostnader för en förening att ta på sig ett arrangörskap.”

Trafikverket har inför regeringens beslut 5 maj 2023 haft tjänstemannamöten med Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Cykelförbundet på chefsnivå där generalsekreterare Leif Karlsson deltagit och det har även skett möten mellan Trafikverket genom generaldirektör Roberto Maiorana, Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson samt Svenska Cykelförbundets ordförande Stefhan Klang. Beskeden från Trafikverket i dessa möten var att de är beredda att ta kostnaden för skyltkostnaden inom befintlig budget för 2023.

Trafikverket har nu valt att gå mot politiken och idrotten och tagit ett självständigt beslut utan att i förväg kommunicera detta gentemot idrotten. Trafikverket har beslutat att ta ut kostnader från ideella föreningar och organisationer för de kostnader som överstiger 150 000 kronor. Trafikverket har även beslutat att arrangemang före 230504 ska erlägga kostnaden för hela skyltningskostnaden.

Att Trafikverket aktivt går emot ett regeringsbeslut och även inte fullföljer det som diskuterats i möten både på tjänstemannanivå och direktionsnivå samt gentemot politiken är något som Svenska Cykelförbundet ser mycket allvarligt på. Att statlig myndighet inte följer instruktioner från regeringen bör framledes belysas i ett större perspektiv.

Svenska Cykelförbundet kommer utifrån Trafikverkets agerande att på egen hand på bästa sätt stödja de föreningar som före 230504 arrangerat sanktionerade motionslopp och tävlingslopp och nu drabbas av Trafikverkets svek. Dessa arrangörer kommer i största möjliga mån erbjudas arrangörsstöd för merkostnader genom det statliga återstartstödet.

Att statligt stöd ska användas för att kompensera ideella föreningar och arrangörer för att statlig myndighet i strid med beslut av Regeringen har fattats är svårt att förstå, men situationen är som den är och som förbund vill vi stötta våra drabbade ideella föreningar och arrangörer på bästa sätt. SCF kommer även aktivt arbeta för att Trafikverkets beslut ska överprövas för att arrangörer ska få det slutliga beslut om underlättning som Regeringen har beslutat.

Svenska Cykelförbundets ordförande Stefhan Klang säger så här om Trafikverkets senaste agerande, trots regeringens besked i början av maj:

”Under våra samtal med Trafikverket upplevde jag att det fanns en stor förståelse och önskan om ett fortsatt samarbete kring frågorna om säkerhet kring evenemang på statliga vägar. Att man nu fattar ett beslut utan förankring hos oss visar på en respektlöshet mot det vi verkar för och det förvånar mig”, säger Stefhan Klang.

Via PM från SCF

Share.
Leave A Reply