Titta på flygbilden nedan och bilden ovan. Det här är ett av Stockholm stads utpekat pendlingsstråk för cykel – en viktig del i ett heltäckande system av cykelvägar i hela staden. Enligt stadens cykelplan ska omfattande investeringar göras på dessa stråk för att förbättra standarden. Passa på att titta på bilden, för snart finns inte cykelvägen vid den röda pilen.


Foto: Planbeskrivning, Stadsbyggnadskontoret

Cykelvägen, det viktiga pendlingsstråket, ska ersättas med en parkeringsplats – för bilar. Stockholm växer, bostäder ska byggas och bilar måste förvaras någonstans. Så varför inte ta cykelvägen!

Låt oss backa lite och bena ut vad det är som har hänt och vad som kommer att ske. Vi börjar med att redovisa stadens pendlingsstråk för cykel:

Pendlingsstråk Söderort. Cykelplan 2012 Stockholms stad

Rödmarkerat på kartan är stadens pendlingsstråk för cykel. Enligt cykelplanen att jämföras med biltrafikens trafikleder och huvudgator samt med kollektivtrafikens spårsystem. Det vill säga det bästa av bästa, det viktigaste av viktiga. Här är en inzoomad del av det aktuella området:

Vad säger då våra olika styrdokument om hur trafiksystemet och cykel ska hanteras när staden växer och utvecklas? Vi börjar med Översiktsplanen:

planeringen måste skapa en stadsmiljö och en struktur som stödjer en kraftig utbyggnad av kollektivtrafik, främjar gång och cykel och som leder till att användningen av bil begränsas.” (s 8)

En grundläggande utgångspunkt måste vara att behandla cykeln som ett transportmedel, inte som lek eller rekreation. Det innebär bland annat att se till arbetspendlarnas behov under olika årstider och till behovet av säkra cykelförbindelser och parkeringsmöjligheter.” (s 21)

”Inrikta planeringen på ökad rörlighet för gående och cyklister. Gående och cyklister ska ges goda förutsättningar i hela Stockholm. Detta förhållningssätt ska vara en grundläggande utgångspunkt i planeringen för de samband och kommunikationsstråk som pekas ut i denna översiktsplan.” (s 21)

”De gemensamma målen är att ny stadsbebyggelse ska bidra till en mångsidig urban miljö där det är mer lockande att promenera och att använda cykeln för vardagsresor.” (s 42)

”Möjligheterna att röra sig i staden till fots eller med cykel på ett tryggt sätt ska vara en central utgångspunkt för planeringen.” (s 45)

Så tar vi sedan en titt i stadens Framkomlighetsstrategi:

Strategin omfattar fyra övergripande planeringsinriktningar för att Stockholm ska ha storstadsgator i världsklass 2030. Den första säger:

1. Mer plats till bussar och cyklister, det vill säga fler reserverade körfält.

En prioritering som i strategin illustreras på detta sätt:

Glasklart eller hur?

Avslutningsvis stadens Cykelplan:

”Cykelplanens huvudfokus är att underlätta för arbetspendling med cykel, för befintliga cyklister och för att få fler att cykla.” (s 4)

Högklassig infrastruktur för cykel, gång och kollektivtrafik behöver skapas för att möta de behov som finns och samtidigt nå stadens övergripande mål.” (s 7)

”Åtgärder som skapar trygga och kompletta nätverk av cykelbanor/fält leder till att städer blir mer cykelvänliga och samtidigt säkrare för alla trafikanter.” (s 8)

”På det utpekade prioriterade cykelvägnätet ska åtgärder genomföras med trafiksäkerhet och framkomlighet i fokus. Cykelvägarna ska kunna användas av alla och de som vill cykla ska kunna känna sig trygga med sitt val.” (s 8)

”Cykelvägnätet ska vara sammanhängande, gent och inte innehålla obegripliga avbrott.” (s 9)

”Ett pendlingsstråk ska vara bekvämt och säkert att cykla på. Detta innebär tillräcklig bredd för att medge omkörning, generösa kurvradier, bra sikt och god framkomlighet. (s 19)

Till bostadsprojektet ovan finns en planbeskrivning – alltså ett dokument som anger syftet och förklarar innehållet för detaljplanen. Här ska också konsekvenserna framgå. Och om planen avviker från översiktsplanen ska det framgå på vilket sätt den gör det och varför.

Så här står det i Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning från 2013:

”Förslaget är förenligt med Promenadstaden, Översiktsplan för Stockholm, antagen av kommunfullmäktige 15 mars 2010.”

Jaha, är det fler än jag som får en känsla av att det kanske finns vissa brister i den beskrivningen?

Redovisningen av konsekvenserna för cykel är ännu värre. Vi kan läsa i planbeskrivningen att en trafikutredning har genomförts för denna exploatering. Den så kallade trafikutredningen berör däremot inte cykel, utan handlar enbart om biltrafik och parkering.

Planbeskrivningen tar upp att cykelparkeringar och cykeluppställningsplatser ska ordnas. Den föreslås att den befintliga gång- och cykelvägen, som går diagonalt genom det södra området, ska flyttas något närmare Fortums kvarter och dras så att den i framtiden kan byggas ut till fem meters bredd. Man passar alltså inte på att bredda det andra pendlingsstråket så som cykelplanen anger när man ändå är där och ska flytta cykelvägen – bättre att komma tillbaka senare och bygga om en gång till verkar inställningen vara.

Sedan blir det riktigt intressant, eller ska vi kanske säga häpnadsväckande:

”Infart till Kv. Stämplarens och Kv. Cirkelsågens parkeringsplatser på gårdssidan regleras genom att mark som tidigare var parkmark överförs till dessa fastigheter och den befintliga infartsvägen ges beteckningen x för att vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik.”


Här, vid röda pilen, ska det framtida pendlingsstråket gå – genom parkeringsplatsen. Bild: Planbeskrivning, Stadsbyggnadskontoret

För att tala klarspråk: befintligt pendlingsstråk försvinner och hänvisas i framtiden till parkeringsplatsen – en parkeringsplats som även är en in- och utfart till Fortums anläggning samt en sopstation där sopbilen kör. Pendlingsstråket – det bästa av bästa, det viktigaste av viktiga – genom en parkeringsplats. Vad var det nu det stod i Översiktsplanen? ”behandla cykeln som ett transportmedel, inte som lek eller rekreation.”

Vad en så kallad x-beteckning i detaljplanen innebär och får för konsekvenser för cykeltrafiken tror jag få som cyklar vet om. Det verkar inte heller Stadsbyggnadskontoret förstå. Du hänvisas till att cykla på privat mark som ska ”vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik.”  Detta innebär att det i stort sett kan se ut lite hur som helst. Se detta exempel i Örby, Stockholm:

En cykelväg, ett huvudstråk, försvann i samband med exploateringen. Cykeltrafiken hänvisas istället till kvartersgatan med biltrafik där det ligger tre sådana här farthinder på sträckan. På sträckan står fordon uppställda lite hur som helst och snöröjning är av lägre standard än stadens.

När hörde ni talas om att en trafikled eller huvudgata drogs om och leddes in på privat mark, igenom en parkeringsplats? Och där fastighetsägaren kan hitta på vilka tokigheter som helst. Nej, så sker förstås inte, för man hanterar ju bilen som – ”ett transportmedel, inte som lek eller rekreation.”

Tyvärr slutar inte de negativa konsekvenserna för cykeltrafiken här. Studerar vi cykelbanan på Tussmötevägen, i cykelplanen utpekat som huvudstråk, ser vi än en gång hur den stillastående biltrafiken tar yta från cykeltrafiken. Inte heller någon liten inskränkning. Den dubbelriktade cykelbanan försvinner helt då en lång parkeringsficka ska anläggas. Se här:

Bild: Planbeskrivning, Stadsbyggnadskontoret


Bild: Planbeskrivning, Stadsbyggnadskontoret

Så här ser det ut idag:

Tussmötevägen. Bild: GoogleMaps

En yta smalare än 2 meter blir kvar efter att parkeringsfickan anläggs. För dubbelriktad gångtrafik och dubbelriktad cykeltrafik. En yta där även dörrar slås upp från parkerade bilar, med spring till och från parkeringen. Stadens egna krav vad gäller bredd på en gångbana är 2 meter. För ett dubbelriktat huvudcykelstråk är det 2,5 meter. Så här står det om åtgärden i Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning:

 ”En parkeringsficka utförs längs med Tussmötevägen för lämning och hämtning av barn vid förskolan. Då parkeringsytan inte inkräktar på medgående körfält är det enligt utredningen möjligt att ha uppställningsplats för fordon där.”

Här ska alltså förskolebarn lastas av och på, på en obefintlig gångbana, tillika cykelbana. Det låter ju som en klok och genomtänkt – ska vi säga ”kompromiss”. Inte ett ord om konsekvenserna för cykeltrafiken – den som enligt Översiktsplanen ska behandlas som ett transportmedel, ges goda förutsättningar och ”vara en central utgångspunkt för planeringen”.

Däremot redovisas det tydligt att parkeringsfickan inte får några konsekvenser för biltrafiken på gatan. Cykelbanan försvinner men stadsbyggandskontoret väljer istället att meddela att det inte blir några konsekvenser för biltrafiken. Häpnadsväckande minst sagt! Inte ett ord heller om konsekvenserna för gångtrafiken till följd av denna försämring – Översiktsplanens underrubrik är Promenadstaden.

Jag förstår inte. Går det inte att förena målen om fler bostäder och bättre cykelförutsättningar? Det gör det i Holland och Danmark. Det bör rimligen inte vara någon stor och besvärlig motsättning eller målkonflikt – om man vill.  Särskilt när stadens olika styrdokument alla pekar åt ett och samma håll. Och särskilt pendlings- och huvudstråken med deras överordnade ställning och betydelse.

Det dräller ju inte direkt av pendlings- och huvudstråk runt om i staden, så att det inte går att få plats med nya bostäder. Men jag kanske är naiv och okunnig när det gäller stadsbyggande. Det går inte att förena, det är en stor och oförenlig målkonflikt där cykeltrafiken ständigt måste sätts på undantag.

Tyvärr är det ju inte första gången. Och jag är övertygad om att det heller inte är den sista.

Stockholms stad är som en obotlig alkoholist – trots alla fina ord och löften om förändring och förbättring så återfaller staden hela tiden. Återfaller i ett traditionellt stadsbyggande där vi först och främst bygger och upprätthåller ett transportsystem för bilen.

Är det dags att lägga in staden på behandlingshem?


Framkomlighetsstrategin är mer som alkoholistens urdruckna och uppochnervända glas

Här kan vi se andra exempel hur det går illa för cykeltrafiken när staden växer, så illa att nybyggd cykelbana måste skrotas:

Share.

15 kommentarer

 1. Intressant att de också hänvisar till någon plan ang gångtrafik från 2010.
  GC-planen från 2012 hade kanske varit ett mer adekvat dokument att ta i beaktande…

 2. Så blir det gärna när ingen med dedikerad kunskap om cykelplanering får en chans att påverka planarbetet! Som jag brukar predika, om man inte gör en bra lösning i detaljplanen, är det nästan helt omöjligt att få till ett fungerande nätverk i efterhand.

 3. Krister Isaksson on

  Leif, exakt. Går inte att trolla med knäna efteråt, blir bara sminka grisen. Föraktet för cykelkompetens blir inte tydligare än så här.

 4. Skål tamejfan får man väl säga! Undra hur det hade sett ut utan de där skrivningarna i Översiktsplanen? Ännu fler hus på cykelvägarna, kanske en gata istället för cykelbanan.
  Blir mörkrädd när jag läser detta och de andra inläggen du länkar till. Vad är det för planarkitekter som åstadkommer detta, och vad säger deras chefer?
  Menar de att detta är i linje med målen i deras egen ÖP? Ett uselt hantverk är vad det är och som de bör skämmas för.

 5. Krister Isaksson on

  Frida, också nyfiken på vad deras chefer tycker om detta så jag ställde en fråga till dem på twitter. Vi får väl se om de svarar…

 6. Krister Spolander on

  Klyftan mellan ord och handling är minst lika stor i den statliga trafikpolitiken. I ett trettiotal dokument har statsmakterna lovordat cykeln i alla möjliga tonarter. Trots det satsar man mindre än en (1) procent av de statliga infrastrukturpengarna på cykeln fram till 2025. I den takten kommer det att ta minst ett halvt sekel innan den svenska cykelinfrastrukturen är utbyggd till acceptabel omfattning och standard.
  Det beror på ett systemfel i den statliga planeringsmodellen som gynnar motoriserade transporter och missgynnar cykel och gång.
  Se vidare rapporten http://www.spolander.se/documents/Statlig_cykelpolitik_rapport_sept_2014.pdf

 7. Krister Isaksson on

  Krister, ja det är verkligen bedrövligt. Vi ser detta i stort sett på alla nivåer, kommunal, regional och statlig. Och det upprepas gång på gång. Nya sk strategier, handlingsplaner, cykelplaner osv spotas ut om och om igen men avtrycken av dessa i den fysiska miljön där cyklingen ska ske är i stort sett obefintlig. Som forskaren Martin Emanuel skrivit: Trafikslag på undantag

 8. Krister, finns det nån som har ansvaret för det regionala cykelnätet?
  Det vanliga brukar vara; finns det ingen ansvarig händer det inget.
  Kan den enkla anledningen att man lyckas bättre i Danmark och holland vara att man har dedicerade personer som har kompetens, ansvar och inte minst befogenheter att gå in och stoppa bristfälliga lösningar?

 9. Helt fantastiskt bra att du kan göra såna här sammanställningar. Cykling är en fråga där alla partier (utom SD?) vill ge sken av att de är riktigt positivt inställda. Jag har många gånger funderat, när det inte funkar, är det då på tjänsteman- eller politikernivå felet är? Kan ens politikerna göra något åt tjänstemän som gör som de alltid gjort? Se till att twittra såna här bra saker till politikerna så de får se hur tjänstemännen håller på och pajar visionerna om cykelstad.

 10. Krister Isaksson on

  Gustaf, tack! Bristerna finns på alla nivåer och det varierar över tiden var de är som störst. Och visst kan det vara svårt för politiker att ’styra’ sina förvaltningar…
  Jag gör mitt bästa för att uppmärksamma ansvariga på dessa ’missförhållanden’!

 11. Åtminstone tar de inte huvudstråket från dem som kommer söderifrån in mot stan där. Man verkar fortfarande kunna cykla längs med Huddingevägen?

 12. Krister Isaksson on

  Robert, stämmer, dock så passar man inte på att bredda det som anges i cykelplanen när man ändå flyttar det i samband med exploateringen. Märkligt och inte särskilt kostnadseffektivt.

 13. Men Krister, nu är det ju så att bilden över prioritering stämmer helt perfekt redan nu: det är som när man slår i en kil för att spräcka ett vedträ.
  Först kommer spetsen, det är den som är viktigast. Det som är längst upp får ta den plats som blir över. Nästa gång cykeltrafiken benämns som ”prioriterad”, fråga om den är upp- eller nedprioriterad…

 14. Kommunen pysllar med greenwashing! det värsta jag sett. Tack för att du fortsätter gräva och påpeka fel i kummunernas agerade. En dag kanske de börja lyssna. kanske….

Leave A Reply