Då var det dags för ytterligare en gästbloggare! Denna gång är det Joakim von Scheele som redogör för hur förutsättningarna för cykeltrafik har förändrats i Solna kommun. Inte till det bättre utan till det sämre, mycket sämre än det var innan. Och det var inte särskilt bra då heller!

Så här beskriver Joakim sig själv:
”Jag är en året-runtcyklist som använder cykeln som transport, eftersom det, trots alla dåliga cykellösningar, ändå är det smidigaste sättet att ta sig fram i Stockholm. En vardagscyklist utan lycrakläder men med cykelkorg.”

 

Solna – kommunen där cykelplaneringen havererat

I Solna har SL och kommunen nyligen byggt om runt korsningen Solnavägen/Frösundaleden på grund av den nya ”snabbspårvägen” som ska fortsätta ända fram till Friends Arena. Det har dock ställt till det rejält för den som vill passera platsen på cykel.

Trafikplatsen är konstruerad så att bilarna kör i markplanet medan fotgängare och cyklister huserar ”en trappa ned”. För passage under trafiklederna fanns det två gång- och cykeltunnlar under Frösundaleden, en på var sida om Solnavägen, vilket möjliggjorde säker och enkel passage utan att de olika trafikslagen behövde störa varandra onödigt mycket. Men när man drog fram spårvägen blev allt pannkaka.

Bägge tunnlarna under Frösundaleden är numera blockerade. Den ena har byggts om till förråd, medan den andra avslutas med en trappa upp till en hållplats för spårvägen.

Så här ser den östra tunneln ut numera


Den västra tunneln avslutas med en trappa upp till spårvagnshållplatsen

Kommer man på cykel söderifrån och ska korsa Frösundaleden måste man nu, istället för att bara cykla genom tunneln:

1. Cykla över till andra sidan av Solnavägen genom den kvarvarande tunneln.

2. Ta sig upp till bilarnas plan, en höjdskillnad på cirka fem meter, via en serpentinslinga som slingrar sig uppför den branta slänten upp till Frösundaleden

3. Korsa Frösundaleden via ett ljusreglerat övergångsställe

4. Korsa Solnavägen igen, via ett annat ljusreglerat övergångsställe


Den gröna vägen visar hur man passerade före ombyggnaden, den röda efter

Nämnda serpentinslinga, en ganska kreativ lösning på hur man löser problemet att cykelinfrastrukturen ligger nedsänkt, men inte längre kan passera under vägen, består av en smal asfaltsträng, med tre skarpa hårnålskurvor, som man dessutom delar med fotgängarna. Har man bra balans, och är vältränad, kan man nog cykla upp för serpentinslingan, så länge man inte möter en barnvagn eller liknande. Men för övriga är det leda cykeln som gäller. Lastcykel, tandem, cykelkärra är mer eller mindre omöjligt. Sällan att vi gör gator som inte kan trafikeras av lastbilar…


Serpentinslingan sedd nedifrån. Uppe till höger skymtar trafiksignalerna till övergångsstället


Serpentinen sedd ovanifrån. Det är inte lätt att manövrera sig ned för den. Ännu svårare uppför


Så här är det att färdas i serpentinen. Den är knappt 2 meter bred, en dubbelriktad gång- och cykelbana som även är ett regionalt cykelstråk och ett viktigt gångstråk. 2 meter brett…

Väl uppe i gatuplanet ska man som sagt vänta på två rödljus. Deras sammanlagda period är 2 minuter och 15 sekunder. Det kan tyckas vara en liten väntetid, men om man tänker på att en cyklist i normal fart hinner nästan en kilometer på den tiden så inser man att det är en avsevärd förlängning av cykelvägen. I synnerhet för den som passerar här varje dag. Tillsammans med övriga hinder och förlängningar innebär detta att korsningen, som tidigare var en välkonstruerad och fungerande korsning, nu närmast kan liknas vid ett tvärstopp. Vill man smidigt cykla från södra till norra delen av Solna bör man helt enkelt undvika att passera här.


Det ena av de två övergångsställen man måste passera, bara för att kunna korsa Frösundaleden rakt fram. Den dubbelriktade cykelöverfarten är också smal, alldeles för smal. Till höger ser man det andra övergångsstället

Samtidigt kan vi läsa i Solnas cykelplan, att det så kallade ”Solnastråket”, d.v.s. cykelvägen längs Solnavägen norrut och vidare via Råsunda, är ett ”Regionalt cykelstråk”. Det är den högst prioriterade nivån av cykelvägar, och omskrivs såhär i cykelplanen:

”De regionala cykelstråken ska ha en god framkomlighet med en geometrisk standard som medger färd i relativt hög hastighet och få stopp.”

Trots att detta cykelstråk har den allra högsta prioritetsnivån har man valt en lösning som innebär att det är helt bortprioriterat jämfört med andra trafikslag.


Karta över cykelstråk i Solna

Alternativet hade varit att låta spårvagnen gå i gatuplanet, som den gör resten av sträckningen. Dock ville man uppenbarligen inte att Snabbspårvägen, som är prioriterad, ska vara i vägen för bilarna. Trots att den i så fall skulle korsa Solnavägen norr om korsningen, där trafikintensiteten är lägre och där bilarna ändå måste stanna för rött. Istället har man valt att offra cykeltrafiken (och fotgängarna) helt genom att dra spårvägen under korsningen.

Man kan se fler och fler cyklister som väljer bort den krångliga och tidsödande omvägen och istället cyklar bland bilarna. Ett rationellt val, som kanske inte är bilisternas favoritvariant, men som innebär en väsentlig tidsbesparing för cyklisten. Ett annat alternativ, om man tycker det är obehagligt att cykla bland bilarna, är ju att ta bilen istället. Tråkigt att det spär på köerna för alla andra bilister, men här har ju politikerna tydligt visat vad de vill.


Till vänster två cyklister som valt bilvägen istället för att, som övriga, ta den långa, krångliga, knappt cykelbara och tidsödande cykelvägen

Man ska ju försöka se lösningar istället för problem, sägs det. Men de som utformat detta får mig tyvärr att se ”trafikproblem” istället för ”trafiklösning”.

Detta är ännu ett exempel på att cykeltrafik är satt på undantag och får ta smulorna från bordet. Det är en cykelinfrastruktur som är mycket långt från den som målas upp i Solnas egen cykelplan.

Uppdaterad 2014-09-10 (av Krister):
Nu har Solna stad reagerat på inlägget och försöker på hemsidan förklara varför det blivit som det blivit. Så här skriver de:

Cykelvägen vid Frösundaleden/Solnavägen

I samband med att tvärbanan har nått sin slutstation vid Solna station har cykelvägarna vid korsningen Frösundaleden/Solnavägen påverkats. En av gång- och cykeltunnlarna under Frösundaleden har stängts permanent. Här har vi samlat information om cykelvägarna vid platsen.

 • Utformningen av gång- och cykelvägar vid platsen beslutades i samband med att tvärbanans detaljplan arbetades fram för omkring fyra år sedan.
 • Dragningen av tvärbanan i tunnel under gatan var nödvändig för att få en fungerande trafiksituation i korsningen. Det innebär dessvärre att den tidigare cykeltunneln under Frösundaleden var tvungen att stängas eftersom tvärbanan idag går där.
 • De fysiska begränsningarna vid platsen är det som främst påverkat utformningen av trafiklösningen, inte ekonomiska faktorer. Förutom att få alla trafikslag att samsas vid platsen går det även vattenledningar och telefoniledningar under korsningen som måste tas hänsyn till.
 • Lösningen vid platsen är en kompromiss och är inte optimal. För gående och cyklister har framkomligheten blivit försämrad jämfört med tidigare.
 • Staden tar nu fram en cykelplan för att förbättra cyklingen generellt i Solna.

Kommentar till Solna stads svar (av Krister 2014-09-11)

Tack för att ni reagerade och svarade så snabbt. Uppskattar att ni är så öppna och tydliga med att ”trafik” i Solna är lika med bil- och kollektivtrafik. För ni säger ju att utformningen ”var nödvändig för att få en fungerande trafiksituation i korsningen”. Vi ser ju, svart på vitt, att den fungerar inte för cykeltrafiken. Så då är slutsatsen mycket enkel att dra:

I Solna är cykel inte ett trafikslag. Inget man planerar för och skapar goda förutsättningar för. Det är så att säga inte en del av uppdraget.

Denna slutsats blir ännu lättare att dra när vi sedan går vidare i Solnas svar: ” De fysiska begränsningarna vid platsen är det som främst påverkat utformningen av trafiklösningen, inte ekonomiska faktorer”. Det vet varje yrkesman/kvinna som sysslar med trafikplanering och som ägnar en sekund åt att studera denna plats är helt fel. Det som helt och hållet styrt utformningen är framkomlighet och kapacitet för bil- och kollektivtrafik.

Och om det nu inte var ekonomiska faktorer som var begränsningen, varför flyttades inte ledningarna, varför byggdes inte gång- och cykelbroar, varför gjorde man inte en trafiklösning för alla trafikslag?

Vidare skriver Solna att det handlar om att få alla trafikslag att samsas. Det åstadkommer Solna genom att underordna och prioritera bort cykeltrafiken. Det är tydligt att vi har helt olika uppfattning om vad ”samsas” innebär.

Lösningen är inte en kompromiss, det är en kraftig undanträngning och nedprioritering av cykeltrafik (och gående) till förmån för bil- och kollektivtrafiken.

Sedan avslutas svaret med att ingjuta hopp – Solna ska ta fram en cykelplan. Det är viktigt har jag fått lära mig på de mediaträningar jag gått – avsluta alltid positivt, visa handlingskraft och hopp om framtiden.

Solna ska ta fram en cykelplan – frälsaren är här!

Det ska bli intressant att se vad Solnas cykelplan kommer fram till är nödvändigt att göra på denna plats (och många andra platser i kommunen). Blir det sminka grisen eller ett seriöst försök att komma tillrätta med alla de brister som finns i kommunen?

Avslutningsvis tycker jag ni ska läsa Cornelis Harders kommentar nedan, den är klockren om vad det hela handlar om.

Uppdaterad 2014-09-18 (av Krister) – Solna stad sminkar grisen!

Så kom då ännu en reaktion från Solna angående de bedrövliga förhållandena som kommunen lyckats åstadkomma för cyklisterna vid korsningen Frösundaleden/Solnavägen i samband med utbyggnaden av spårvägen.

Kommunen upprepar ännu en gång hur nödvändig lösningen var, som att det inte fanns något annat alternativ, nästan som en naturlag att det blev som det blev. Det stämmer ju inte alls och sedan inlägget skrevs har jag fått uppgifter från inblandade i projektet att ett viktigt skäl till spårvägen i tunneln är en framtida koppling till Solna centrum under jord. Detta nämner Solna ingenting om, undrar varför?

Nu ska då kommunen vidta kraftfulla åtgärder – en alternativ väg skyltas upp!

Så här skriver Solna på sin hemsida:
– Vi är mycket medvetna om den försämring som har uppstått för cyklister vid platsen och kommer nu på ett tydligt sätt via målning på vägen och skyltning leda cyklisterna en väg som förhoppningsvis blir bättre än den nuvarande, säger Fredrik Leijonmarck, trafikingenjör på Solna stad.

Den föreslagna vägen för cyklister är att vid korsningen Solnavägen/Frösundaleden ta tunneln under Solnavägen och sedan upp på Centrumslingan fram till Statoil-macken där man tar tunneln under Frösundaleden. I den tunneln ska cykel- och gångbanan separeras med ett stängsel för ökad säkerhet och bättre framkomlighet. Lösningen innebär fortsatt en omväg jämfört med ursprungssituationen, men tvingar inte cyklisterna till några stopp längs vägen.


Alternativ väg för cykeltrafik som nu ska skyltas upp

Det var ju en nätt liten omväg på si så där 400 meter med flera stycken 90-graders kurvor, en nätt liten 180-gradare och annat stök och bök på sträckan. Åtgärder som endast kan kallas för sminka grisen, vilket jag ju tidigare i en kommentar misstänkte skulle ske. Kan inte låta bli att undra om det råder lite panik på kommunen, nu när man så att säga fullständigt skitit i det blå skåpet. ”Gör nåt, bara gör nåt, vad som helst, bara något görs…”

Detta har kommunen mage att kalla:” Förbättring för cyklister vid Frösundaleden/Solnavägen”

Har ni ingen skam i kroppen?

 

Relaterade inlägg:

Share.

83 kommentarer

 1. Jag cyklar här varje dag till jobbet. Och blir bara mer och mer förbannad över hur de kom på en sådan här lösning. Hur tänkte de?

 2. Jag tog med några politiker i Solna och diskuterade en del om cykelplanen etapp 1. Etapp 1 är en inventering över den befintliga infrastrukturen och i etapp 2 ska lösningarna komma, den styrande alliansen hade hoppats få den klar innan valet men det blev ej så.
  Den ovan nämnda platsen är en av flera som försämrats genom ombyggnader av äldre trafikanläggningar.
  Nu till nästa chock, cykelbudgeten i Solna 2014 är 1 miljon kronor, jag skämtar inte.
  Om tittar på cykelkartan över Solna stad som finns på hemsidan är den från 2007, sedan dess har bland annat arenastaden, tvärbanan och Järvastaden tillkommit.
  Om att cykla med politkerna
  http://solna.parallellt.se/2014/08/rapport-fran-cykelturen.html
  En allianspolitkers bokslut för cykelpolitiken, han var med på cykelturen med cykelkärra för att testa, all heder till honom på den punkten.
  http://www.magnusblogg.se/2014/08/bokslut-for-cykelfragorna-under.html

 3. Krister Isaksson on

  Johan, cykeltrafik är en ickefråga, något man inte tänker särskilt mycket på och bryr sig om. Många gånger ses det som ett störningsmoment. Förhållandena hjälps inte av att det är SL som hållet i projektet och en kommun som uppenbarligen inte har varken förmågan el kompetensen att få till balanserade och väl fungerande lösningar för ALLA trafikslag…

 4. Ja, jag kan bara hålla med. Jag försökte cykla från Bromma-hållet mot Bergshamra för ett tag sen, just genom det här träsket av ohittbara vägar. Det tog mig en hyfsad stund att hitta fram.

 5. Bra skrivet! Flyttade till Råsunda i juni och cykelpendlar till jobbet på Söder, passerar den här passagen varje dag och blir alltid lika irriterad. I början när vi flyttat hit var det fortfarande byggarbetsplats under Frösundaleden och jag trodde (förutsatte!) att man skulle öppna tunneln där igen, men det blev alltså ett förråd…

 6. Bra skrivet Joakim och bra av dig Krister att du bjuder in gästbloggare! Har en fundering, finns det något i Solna som är bra när det gäller cykel? Har svårt att komma på något…

 7. Krister Isaksson on

  Ewa, tack! Jag har också svårt att komma på något bra vad gäller cykel i Solna. Någon annan som kanske vet om något bra ang. cykel och Solna?

 8. Fredrik Jönsson on

  Jag har framgångsrikt navigerat uppför den där med en Bullitt en gång, men det krävde ganska mycket koncentration och att det inte var någon annan som skulle samma väg. Sinnessjuk lösning och jag höll på att brinna av helt när jag såg den. Eller snarare, man har bara fullständigt skitit i hur resultatet blev för cyklisterna. Om det här är att prioritera cykel får de gärna sluta.

 9. Aaargh, det måste ju vara Stockholms absolut sämsta trafiklösning. Malin, jag trasslade mig också förbi på min pendlingsväg och trodde att de skulle öppna tunneln när bygget var klart. Kontaktade kommunen för ett tag sedan när jag insåg vad de hade gjort och fick svaret:
  ”Tack för ditt utförliga meddelande om situationen för cyklister i Solna Centrum.
  Jag har fått svar av vår trafikplanerare som meddelar att trafiksituationen i Solna Centrum är planerad att ses över i samband med genomförandet av den nya cykelplanen.”
  Kunde man inte bara ha tittat på en ritning och sett att det inte skulle bli så bra? Ska de nu, efter att det är färdigbyggt, sätta sig ner och se om man kan man kan bygga om alltihop? (Eller, mer troligt, strunta i problemet)

 10. Krister Isaksson on

  Fredrik, man undrar ju vilka yrkesmän och yrkeskvinnor som varit inblandade i detta och hur de ser på sitt verk? Det hela är ju så uselt att man häpnar, sen blir man arg och sedan uppgiven av att det nu kommer vara så här illa en lång tid framöver…

 11. Krister Isaksson on

  Karin, ja denna lösning ligger verkligen på topplista. Här är en annan lösning där man gjort ett fullständigt misslyckande:
  http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/moderat-cykelpolitik-del-4.htm
  Det är helt uppenbart att kommunen haft insikt i att det skulle bli så här illa och ändå valt denna lösning. Nu försöker man ge sken av att man ska kunna göra förbättringar i efterhand: ”ses över” är ett väl använt begrepp som inte kommer leda till några förbättringar för cykeltrafiken. Vad ska man göra? Bygga om hela platsen? För den miljonen man avsatt till cykel 2014?

 12. Klockrent Joakim
  Efter 42år i Solna varav 35 på cykel i alla former, flyttade jag,
  Vad de styrande i Solna prioriterar vet jag inte, de som bor där har de glömt bort i alla fall. En gigantisk parkeringsplats är nog den bästa beskrivningen av Solna idag. De dagar jag måste cykel pendla genom Solna håller jag mig till hagaparks sidan. Hoppas att de inte ska hitta på något där också !!

 13. Hej som Linus refererar tidigare så är jag inte nöjd.
  En miljon som nämns här i tråden är ändå en miljon mer än alla år jag känner till tidigare, då har det legat och skvalpat i budgeten i övrigt (läs: i praktiken glömts bort). Att cykelplanen inte är färdig (i BÄGGE delar, inte bara del ett som ändå ännu inte kommit i slutversion) är jag inte heller nöjd med. Det håller helt enkelt inte och eftersom jag sitter med i SBN får jag ta på mig att jag inte legat på och bevakat frågorna helt tillräckligt.
  Att man valt planskild korsning för Tvärbanan mot bilarna men ändå inte gjort något annat är jag inte nöjd med heller. Cykelfrämjandets remissvar förordade en lösning i plan med cykelfält och cykelboxar åt bägge håll på Solnavägen, där man planerar in (snabb)cyklister på samma plan som bilarna så väl det nu går. Det hade varit en hyfsad lösning på problemet med framkomlighet för pendlare. Som Krister väl illustrerar håller dagens lösning inte alls tillräcklig standard (sorgligt att säga, vi har att göra). Att flytta Tvärbanan bedömer jag inte som möjligt, då är det antagligen billigare att bygga en högbro för cyklisterna eller göra en mer komplett stadskorsning på platsen.
  Vad gäller sämsta lösning: Nej, jag tror faktiskt inte det, eller inte ensam i alla fall. Den som vill rekommenderas titta på lösningen över busstorget vid Solna centrum. Den utsåg vi centerpartister i Solna förra valet till den absolut sämsta lösningen i Solna. Den går inte ens att ta sig igenom med cykelsläp utan att lämna cykelbanan, det är praktiskt omöjligt.
  Jag lovar att fortsätta ligga på tillsammans med övriga centerpartister. Vi kan inte förflytta berg ensamma så fortsätt gärna granska Solna i övrigt också!

 14. Krockade med min cykel i Solna C i torsdags. Utrusande barn med boll var orsaken. Vaknade i ambulans. Hjärnskakning och gipsad arm mm blev resultatet. Solna är livsfarligt och snudd på omöjligt att cykla i och dessutom hitta rätt…

 15. Krister Isaksson on

  Magnus Persson, kanske dags för några föreläsningar och utbildning om hur man planerar och hanterar cykeltrafik. Jag kommer gärna till er politiker och era förvaltningar!

 16. Krister Isaksson on

  Enrico, kan jag tänka mig, ska bli spännande och se hur det blir i vinter. Lite snö och is kommer göra underverk i dessa serpentiner…

 17. Krister: Gärna för min del. Ska försöka sälja in det för utbildning behövs definitivt tycker jag också, även av oss politiker! Återkommer med besked om jag lyckas få med mig övriga i Alliansen (och vi är kvar i majoritet efter söndag).

 18. Bullitt+70kg last var inte kul i den där serpentinvägen kan jag säga!
  Trodde först att det var jag som inte hittade rätt väg… 🙁

 19. Joakim von Scheele on

  Tack för snälla kommentarer om mitt inlägg. Och skönt att höra att jag inte är ensam om att tycka det är helt galet – ibland undrar man om det är man själv som är konstig eller världen.
  Utan att egentligen ha en aning så gissar jag att de som beslutat i denna fråga enbart tyckt att cykelbanorna är i vägen och stör trafikplaneringen. Genom att snörpa av dem på detta vis blir lösningen ”renare” och enklare, utan störande inslag – cyklister är ju ändå bara trafikmarodörer som bryter mot regler och utgör en fara för sig själva och andra.
  Att man byggt den märkliga serpentinvägen är förmodligen för att annars hade det inte funnits någon förbindelse alls, ens för fotgängare. Och där kanske det finns tvingande normer? Det är ju uppenbart att den inte är till för cyklister egentligen.

 20. Stefan Christiander on

  Vilken tur att det är ett prioriterat cykelstråk, man undrar hur det hade utformats om det hade varit oprioriterat….

 21. Det var en minst sagt ’intressant’ lösning. Hade varit spännande att ha suttit med på projekteringsmötena med SL, kommunen och konsulterna och få ta del av deras resonemang och syn på cykeltrafik. Alla inblandade parter saknar uppenbarligen grundläggande kunskap om cykeltrafik alt så struntar man i trafikslaget helt och hållet. Eller både och…
  Att det handlar om att skapa väl utformade och fungerande lösningar för ALLA har i varje fall inte de som arbetat i detta projekt klarat av.

 22. Vilde i Västerort on

  Cyklar förbi där rätt ofta, men måste erkänna att jag inte ens noterat serpentinen (en riktigt skitusel icke-lösning, för att uttrycka sig diplomatiskt): jag tar en omväg ett par tunnlar bort, med extra kringelikrokar (tur att man betraktar pendlingscykling som träningspass). Å andra sidan, avdelningen nöjescykling, som genom Solna enbart är en pina, med lågräser: tvära kurvor uppför med rörliga hinder (fotgängare och barnvagnar), glöm det, finns inte en chans.
  Signalen från Solna till cyklister (speciellt de som tänkt sig att ta sig *genom* Solna) är tydlig: här är cyklister inte, vi upprepar, INTE välkomna: ta en annan väg – eller bil.
  Av de fem kommuner jag passeras på väg till och fr jobbet, tar Solna jumboplatsen, trots Sollentunas tilltag att förbjuda cyklar där Trafikverket skyltat cykelled till Kista och kaoset kring Jakobsbergs station med omnejd. Under de över 30 år jag cyklat i trakten har det i Solna bara blivit sämre & sämre. Om jag kunde undvika Solna, skulle jag göra det, men det är tyvärr inte möjligt.

 23. Det visar också hur skattepengar avsedda för cykelinfrastruktur i verkligheten kastas i sjön eftersom det byggs på fel sätt. Cykelmiljarder är naturligtvis bra, men problemet är att pengarna riskerar att användas fel, när fel beslut tas av ansvariga, och genom inkompetens. En cykelmiljard blir en cykelmiljard först när det finns kompetens och besluten tas i dialog med cyklande.

 24. Krister Isaksson on

  Kristina, verkligen, dessa möten hade man gärna deltagit på. Hur gick snacket och hur kom man fram till denna lösning? Att SL skiter fullständigt i cykeltrafik är ju inget nytt, men Solna, hur resonerade de? Inte med målsättningen att få en bra helhetslösning i varje fall…

 25. Krister Isaksson on

  Vilde i Västerort, helt klart aspirera Solna på en jumboplats när det gäller hur de planerar och bygger för cykeltrafik!

 26. Var det inte detta som typ höll på att hända vid Roslagstull när tunnlarna från berget skulle komma ut i rondellen. Har för mig att det ”billigaste” förslaget var att cyklisterna från Frescati till Valhallavägen skulle korsa vägen 3 gånger för att ta sig fram. Men det gick ju att bygga broar mellan tunnlarna och rondellen också 🙂

 27. Krister Isaksson on

  Thomas, jo det höll på att skita sig vid Roslagstull och vi (arbetade på staden då) fick sätta hårt mot TRV. Så visst går det, om man vill och kan.
  Nu är vi kanske på väg att få en liknande lösning som i Solna när tvärbanan ska byggas vidare från bromma blocks och passera Bällstavägen. De befintliga cykelramperna mellan Bällstavägen och Ulvsundavägen ligger nog illa till om SL får som de vill…

 28. Till Solnas försvar kan jag i alla fall säga följande: Jag passerar genom tre kommuner på väg in till jobbet; Danderyd, Solna och Stockholm, och Solna är klart bäst på snöröjning av cykelbanorna av dessa tre. Men det är kanske dit den där cykelmiljonen går?
  Angående tunnlarna vid Roslagstull kan man bara notera att det alltid är cykelbanorna som får en extra backe i sådana fall. Bilarna kör alltid på plan mark. Men man får väl tacka för den lilla extraträningen antar jag.

 29. Cornelis Harders on

  Kan igen konstatera att denna lösning måste ha passerat många personer innan den blev byggd, precis som fallet med stolpen i cykelbanan i söderort som Krister tog upp i våras. Varför är det ingen som har reagerat? Eller har någon reagerat men inte fått gehör?
  Prioritering här är tydlig; bilen får inte störas, kollektivtrafiken ska fram och resten är en bisak. Så har det varit utmed i stort sett hela utbyggnadssträckan av Tvärbanan. Lösningar är oftast dåliga för GC-trafiken och inte stadsmässiga. Märkligt i en kommun som kallar sig för stad! Frösundaleden är en skam för Solna och har blivit ännu värre med en höghastighetsjärnväg bredvid. Barriären är fullständig.
  Solna har i alla år pratat mycket om att Solna centrum är en ö mitt bland alla trafikleder. Tillgängligheten till Solna centrum från omgivningen är dålig. Ombyggnaden av Frösundaleden i samband med Tvärbanans utbyggnad var ett perfekt tillfälle för att i alla fall i en riktning minska infrastrukturens barriäreffekt. Särskild nu när det ska bli mycket nytt på det fotbollstadions mark. Äntligen en möjlighet att länka det gamla Solna (Råsunda) med det nya (Solna centrum). Men så skedde inte. Barriären har blivit ännu större med långa tunnlar och krångliga förbindelser för GC-trafiken.

 30. Trots Solnas svar är det svårt att förstå varför det inte byggdes övergångställen för att korsa Försundaleden på båda sidor av Solnavägen. Man ser på den sista bilden i blogginlägget att det i princip finns plats att göra fortsatt trottoar och cykelbana till höger om vägen i nivå med vägen. Det kunde då varit övergångställe även där med cykelöverfart vilket underlättat väsentligt för cyklisterna. Detta hade dock försämrat för bilister på väg från Solna vägen att svänga höger upp på Frösundaleden då dessa varit tvungna att stanna för fotgängare och cyklister. Prioriteringen är tydlig, för bilisterna är korsningen identisk med hur den såg ut innan tvärbanans tillkomst. För cyklister och fotgängare en oerhörd försämring.

 31. Texten på Solnas hemsida ”för att få en fungerande trafiksituation” visar bristen på kompetens och/eller vilja i cykelinfrastruktur. På Twitter frågar jag hur Solna ska lösa bristen på kompetens, och de svarar att det är en läroprocess, med inventering och mätning. Problemet är att de måste utbilda till kompetens innan de börjar mäta och inventera. Jag hoppas verkligen att Solna tar in extern kompetens till cykelplanen, parallellt med intern utbildning, och startar dialog med de cyklande.

 32. Krister Isaksson on

  Clara, prioriteringen är glasklar och den sk kompromissen som Solna talar om går enbart ut över gående och cyklister. Inte bil- eller kollektivtrafiken. Tror ju inte att det är år 2014 när man ser platsen och läser Solnas svar, vilken tidsålder verkar denna kommun i?

 33. Krister Isaksson on

  Jon, hoppas också att Solna tar hjälp av expertis på området. Det kommer dock bara vara en liten bit på vägen. Det handlar också om en stark politisk vilja och tydlighet. Det handlar om att ha en förvaltning som är kunnig och vill åstadkomma bra förhållanden för cykel. Allt detta saknas idag i Solna, det ser vi tydliga bevis på i trafikmiljön. Att få till stånd den förändringen kommer ta tid och till viss del vara smärtsam. Och ska jag vara ärlig tror jag viljan saknas…

 34. Vilse i Västerort on

  Har det inte visats reportage där man är stolt över hur väl man lyckats med dragningen av tvärbanan genom Solna) speciellt vid nåt trångt ställe vid Solna station)? ”Gnäll” från cyklister lär inte falla i god jord om man anser sig ha gjort något riktigt bra (speciellt när ”gnället” är konstruktiv kritik och man klantat sig rejält).
  F ö brukar väl spårväg utmärkas av att den går mitt i trafiken, n’est-ce pas? Fast tvärbanan har man ju, verkar det som och speciellt i Solna, viljat göra till något mer järnvägsaktigt (och väldigt mycket dyrare), med staket och annat elände.

 35. Den där trafiklösningen vore perfekt för massmedia. De hugger direkt på såna där visuellt tydliga saker. Särskilt TV. Ring ABC-nytt!

 36. Politiker från såväl m, fp, s som mp vill skapa en stadsgata av Solnavägen. I dagsläget är Solnavägen en typisk scaft förortsled med staket i mitten, planskilda korsningar, väl tilltagna ytor för bilar.
  Bygget av tvärbanan har gjort plansepareringen i korsningen med Frösundaleden omöjlig, även om man kunde valt en annan lösning är det svårt att i dag se som den bästa lösningen att göra om det hela, det känns som en bättre lösning att se till alla trafikanter kan dela på gaturummet (utom tvärbanan, som fortsatt får högst prio – vilket är okej för mig) . Men att göra det kräver en politiskt vilja som faktiskt verkar finns för resten av Solnavägen, man måste dock se till att löpa linan ut och våga tänka sig en annan situation än den existerande.
  Den icke lösning som är på platsen nu är ganska enkel att åtgärda om man vågar prioitera om trafiken!
  Sedan Solna stads svar är övertydligt om hur man tänkt, ”klart att det blir lite krångligt för cyklana, men vad kan man göra”….

 37. Sen kan man medge att det är utpekat som problem i Solna stads cykelplan, hur och när de väljer att lösa problemet är en signal för att visa om Solna vågat tänka om. Nu blir det troligen byte av majoritet efter valet så det finns onekligen ett visst hopp för ändring är möjlig.

 38. Krister undrar, vilken tidsålder verkar denna kommun i?
  @Solna_stad svarade ganska tydligt på twitter igår:
  ”Kanske pga mkt av transportplaneringen i hela Sthlm & Sverige åtminstone sedan 30-talet utgått från bilen? /TZ”
  Förhoppningsvis är inte TZ ensam om den insikten på komunkontoret.

 39. Skrev ett inlägg om detta på Facebook som jag citerar här, hoppas att det är ok:
  De flesta verkar vara överens om att nuvarande lösning för cykeltrafik vid korsningen Solnavägen-Frösundaleden är misslyckad, frågan är hur man kan förbättra denna. Jag menar att man måste tänka ”utanför boxen” (bokstavligt talat då det inte räcker med så kallade cykelboxar för att lösa problemet) och göra om hela korsningen genom att ta bort plan-/nivåskillnaden söder om Frösundaleden. Detta bör ske samtidigt som man omvandlar Solnavägen till en stadsgata.
  Grundproblemet är den 60-talslösning som separerar biltrafik (upphöjd motorled) från gång- och cykeltrafik (tunnlar) i olika plan. Denna lösning leder visserligen till ökad framkomlighet men också till otrygghet och avsaknad av stadskvaliteter. I och med att tvärbanan byggdes och de två cykeltunnlarna försvann har argumentet om framkomlighet försvunnit. Det finns därför ingen anledning att behålla den ursprungliga lösningen med planskild korsning. Istället bör man fylla igen vallgraven söder om Frösundaleden mot Solna centrum, bygga trottoar och cykelbanor längs med gatan samt bygga stadskvarter som sträcker sig fram till trottoarkant. Samma sak bör göras på båda sidor om Solnavägen hela vägen från Karolinska upp till Frösundaleden. Detta skulle innebära att man kan dra cykelbanor längs med Solnavägen rakt över Frösundaleden utan att bekymra sig om nivåskillnader. Korsningen Solnavägen-Frösundaleden blir en vanlig enplanskorsning, ungefär som Sveavägen-Kungsgatan i Stockholm. Gångtunneln under Frösundaleden kan behållas och får nya trappor upp till gatuplan på Solna centrum-sidan.

 40. Till råga på den farliga trafiklösningen så skapades mycket höga och vassa trottoarkanter vid korsningen och cykeltrafikljusen fungerade inte. Tidsintervallet vid övergången var dessutom så kort att barnvagnar omöjligt kunde passera innan bilarna släpptes fram igen. Livsfarligt! En del av detta är bortsminkat med bl.a. asfaltskladd nu men cykeltrafikljusens knapp fungerar inte ännu fullt ut? Säger väl alltid något om hur många beslutande som cyklar till jobbet.
  Den dåliga trafiksituationen som skapades för cyklister och gående var känd av beslutande politiker eftersom det var mycket debatt/insändare om att gångtunneln skulle stängas.
  En trafiklösning är väl aldrig klar utan måste utvecklas/förvaltas? Bygg till en bra passage för cyklister och gående nu. Pengarna kan tas från försäljningen av Friends Arena.

 41. Jag är tämligen säker på att cyklisterna i området snart kommer att komma på hur man tar hand om problemet på enklast möjliga sätt: man håller sig på bilvägen. Flygbilden bara skriker efter just den lösningen, och snart borde kommunen inse sitt misstag. Hur lång tid det tar dem att göra något åt saken är förstås något helt annat…

 42. Krister Isaksson on

  Ulf, visst blir det så. Det visar ju sista bilden i inlägget att det redan sker och antalet cyklister som kommer att göra så kommer bara att öka. Man röstar så att säga med fötterna. Tyvärr spär det ju bara på bilden av cyklister som far fram lite hur som helst, när anledningen i själva verket är usel planering och utformning av kommunen. Lite så kallad insiktsutbildning av de som deltog i projektet skulle ju inte skada.

 43. Krister Isaksson on

  Joachim, nu har ju Solna valt att göra en lösning som är så långt från stadsmässig som det går, att då skrika efter mer stadsmässighet verkar inte vara ett recept som denna kommun är mottaglig för. Och under tiden består eländet. Att koppla ihop en förbättring för cyklister (och gående) med en omvandling av hela Solnavägen till en stadsgata kommer ju att innebära att dagens förhållanden kommer att råda en lång tid framöver, en situation jag inte tycker är acceptabel.

 44. Det var en minst sagt en intressant lösning för cyklister (och för gående). Så det är detta yrkesmän med så kallad kompetens får betalt för att komma fram till. Det gick inte att göra något bättre än detta? Hela lösningen är ju ett kraftigt underkännande till samtliga som varit inblandade i detta projekt – ni borde skämmas. Hur blev resultatet på uppföljningen och utvärderingen av projektet? Fast där ingick säkert inte förhållandena för cyklister (och gående)…

 45. Grattis Solna till förstapriset i kategorin ”Sveriges sämsta trafiklösning”. Bygga ett förråd i en tunnel som tidigare var en cykelväg? Den dag Solna Stad gör samma sak med en biltunnel kommer is att frysa i helvetet.

 46. Vilse i Västerort on

  Tog en tur förbi för att se om jag var blind eller ej. Inte blind. Inte nog med att eländet är hopplöst att cykla på, det är lätt att missa: ingen cykelbaneskylt, och de skyltar som fanns gömde sig i löven. Månne är Solnas senaste slogan ”Cykla gärna, men inte här”?
  Att bygga om korsningen så att den fungerar lär väl inte hända, och lär inte vara helt enkelt: vad gör man med de cyklister som kommer på gc-vägen längs med Frösundaleden (den verkar ju till slut ha öppnats efter jag vet inte hur många år, fast jag kan ha sett fel)? Går det att hitta en bra lösning, eller har man byggt så att endast mer eller mindre dåliga återstår?

 47. Krister Isaksson on

  Vilse i Västerort, visst går det att bygga en bättre lösning. Kommer dock kosta ofantligt mycket pengar och därmed kommer det INTE att ske. Det som ev. kommer att ske är mindre sminka grisen åtgärder. Det är därför det är så oerhört viktigt att planera bättre, ta fram mer genomarbetade lösningar för ALLA trafikantgrupper. Man får inte många chanser när det gäller infrastruktur, därför viktigt att göra rätt från början.

 48. Vilde i Västerort on

  Problemet – förutom att det inte kommer att finnas vare sig vilja eller pengar – är de höjdskillnader som finns och var man dragit spåret i riktning Solna Stn: om cykelbanan fr Solna station ska fortsätta att ligga under Solnavägen blir det inte helt enkelt att få till en väg från denna upp till en cykelbana som korsar Frösundaleden i plan (typ tvär vänster, backe upp, hårnål). Om man å andra sidan lägger den i plan med Frösundaleden, blir det intressant på andra sidan Solnavägen … Och Tvärbanan är i vägen för den gamla dragningen i en tunnel (som led av skymd sikt: det gick inte att ha alltför bråttom där cykelbanorna korsade varandra).
  Med tanke på hur usel den nuvarande ”lösningen” är, borde det gå att få till en *bättre* lösning; en *bra* lösning är måhända en annan femma.
  Enklast & billigast hade varit att tänka efter före, som sagt.

 49. Cornelis Harders on

  Hela historien runt Tvärbanan genom Solna är trist och tråkigt. Tänk hur mycket pengar som man har investerat i en lösning som är helt otidsenligt. Det har fokuserats på att biltrafikens framkomlighet inte få minskas och att spårvagnen ska fram. Detta har man löst med en massa teknik som tunnlar, tråg, stängsel osv. Hade kommunen haft lite mera visioner om sin stad och dess utveckling så hade man använd detta projekt till att utveckla stråket från Solna bussinesspark förbi Solna centrum till Solna station till något bättre än vad det var. I många policydokument (såsom översiktsplanen) tar man upp problematiken med Frösundaledens barriäreffekter, men man har tydligen inte vilja att göra något åt det. Projektet Tvärbanan gav Solna kommun en unik möjlighet att äntligen rätta till gamla misstag. Projektet har på ett effektivt sätt adderat ett trafikelement till den stora barriären Frösundaleden. Det är bra att problematiken kommer fram så tydlig genom de dåliga lösningarna för cyklister och även fotgängarna. Uppenbarligen har även Solna kommun förstått allvaret. Tillsätt nu en oberoende expertgrupp som får fria händer och se till att det blir en bra lösning i stället för att hänga upp lite skyltar och förlänga cyklisternas omväg ytterligare!
  Solna kommun utmålas som den mest överkörda kommunen på grund av alla trafikleder med en stor andel genomgående trafik. Nu har kommunen dessutom blivit överkörd av projektet Tvärbanan. Skräckexemplet Tvärbanan sprider sig. När jag jobbade med spårvägsprojekt i Skåne så var ett budskap tydlig; ingen Tvärbana i vår kommun! Hoppas att Sundbybergs och Stockholms kommun ta lärdom av detta och se till att felen inte upprepas när Tvärbanans Kistagren nu ska byggas.

 50. Mattias Bengtsson Byström on

  Skäms Solna stad!
  Vilken dålig PR för kommunen.
  Riv upp och gör om, som det brukar heta.
  Hur många beslutande politiker och tjänstemän samt utförande byggare kan ha provcyklat i förväg, under bygget och efteråt?
  Ni måste ha suttit fast i era bilar, bakom era bord.
  Shame on you…

 51. Krister Isaksson on

  Cornelis, ja Solna borde verkligen rannsaka sig själva och ta ett helt nytt grepp om denna situation. Att sätta upp lite skyltar, måla lite färg och leda cyklisterna en helt tokig väg är ju närmast ett hån. Som du säger, ta uppgiften på allvar och studera vad som verkligen kan göras.

 52. Krister Isaksson on

  Mattias, verkligen. Och nu försöker man rädda vad som räddas kan genom att föreslå en helt tokig omväg. Räcker det inte med en tokig lösning, behövs TVÅ? Solna, visa att ni är seriösa och sätt omedelbart igång en studie och ta fram en bra och funktionell lösning.

 53. Andreas, Solna stad on

  Tack för alla synpunkter. Ni är många som har reagerat på den här lösningen och vi förstår det. Det är en försämring för oss cyklister och gående jämfört med tidigare. Besluten om hur tvärbanan skulle gå togs för fyra år sedan. Tyvärr togs inte tillräcklig hänsyn till hur gång- och cykelbanor skulle komma att påverkas.
  Sedan dess har en hel del hänt. Staden arbetar för att förbättra för cyklister. En av flera delar i detta är den cykelplan som staden har tagit fram i samråd med solnabor, berörda organisationer och stadens nämnder. Den var ute på remiss från april till början av juli. Steg för steg jobbar vi på att bli bättre och i det sammanhanget är ert engagemang ett värdefullt tillskott. Till saken hör att ny infrastruktur tar tid. Som det nu ser ut kommer vi behöva leva med en sämre cykelväg i korsningen Frösundaleden/Solnavägen.
  Vi tackar för och drar lärdom av era synpunkter, och tar med dem i det fortsatta arbetet med att förbättra för alla oss som cyklar i Solna.
  Och för er som reagerade på tidigare rubriksättning på solna.se där ordet ”förbättring” ingick. Ber om ursäkt för det klumpiga ordvalet, det är så klart en försämring vilket också framgår i citatet i artikeln.
  // Andreas, Solna stad

 54. Krister Isaksson on

  Andreas, tack för information och engagemang. Om det fortsätter så och ni visar fortsatt lyhördhet för cykeltrafikens villkor så finns det en strimma hopp att det så småningom kan bli lite bättre förhållanden för cyklister i Solna. Du har helt rätt att ny infrastruktur tar tid och just därför är det så oerhört viktigt att det blir ”rätt” från början, man får ju inte fler chanser när det väl är byggt…

 55. ”Lösningen vid platsen är en kompromiss och är inte optimal. För gående och cyklister har framkomligheten blivit försämrad jämfört med tidigare.”
  Jag tror nog att Solna får ta en titt på vad ordet kompromiss betyder. Vad jag förstått det som så får ALLA parter ge och ta vid en kompromiss.

 56. Krister Isaksson on

  Ben, nej en kompromiss är det helt klart inte, tror det gått upp ett ljus för en del i Solna stad att vara lite mer noga med orden man väljer. Och mer noga hur man hanterar cykeltrafik framöver. Får vi hoppas…

 57. Det jag inte förstår är att de upprepar ”att detta bestämdes för fyra år sedan.” Betyder det att det inte fanns trafikanter på cyklar att ta hänsyn till för fyra år sedan. Eller betyder det att felet är ”någon annans” då för fyra år sedan. Det jag undrar mest över är om det ligger lika usla ”kompromisser” i planeringen om fyra år. Värdelöst Solna. Glad jag inte cyklar hos er varje dag.

 58. Tittar på de tajta s-kurvorna och är rätt övertygad om att ingen av de 100-talet fordon vi har för snöröjning skulle ta sig fram på platsen. Nu är det som tur inte vi som har hand om vintern i Solna men vår maskinpark representerar genomsnittet av vad alla andra i branschen använder sig av. Jag är även tveksam till att de skulle fått köra av säkerhetsskäl.
  Kanske det sämsta jag sett någonsin till cykelbana, och då dessutom på ett prioriterat cykelstråk ?!

 59. Krister Isaksson on

  ekstromenator, Solna ska ju satsna på cykel nu så helt klart kommer de kosta på handskottning av serpentinerna! Eller… Snart sitter det nog skyltar där som meddelar att denna sträcka vinterunderhålls ej.
  Helt klart bland det värsta jag någonsin sett när det gäller cykellösningar, särskilt om man betänker utgångsläget – vad som fanns och vad som blev.

 60. Oj vad bra att så många engagerar sig framför skärmen. Det känns nästan som det är dags att organisera sig i den här frågan. Kanske inte politiskt utan på något annat sätt där alla kan få fram åsikten till de som bestämmer !
  Hmmmm

 61. Solna Kommun ! Varför inte ta inspiration av Nederländerna och bygga en jättestor cykelrondell över hela korsningen…

 62. Zoomerturfarn on

  Skulle ta mig från Jakan med cykel via den väg jag normalt moppade in till stan.
  Körde vilse och stoppades av bygge-galler. Kom inte över Frösundaleden utan hittade till slut en parallell väg utefter E4:an. Nu var det här ett tag sedan. Det var mitt första och enda försök att cykla geografiskt ekonomiskt från Jakan in till stan. (Som också är en katastrof). Kanske har blivit bättre nu. (I Jakan tar dom bort en bro över spåret innan ny bro är färdigställd) 😉

 63. Jacques de Maré on

  Sedan 2011 har jag upprepade gånger framfört kritik mot centrumslingan, senast via cykelfrämjandet. Men kommunen har inte varit lyhörd. Man tvingas passera två grindar i konflikt med bussar och gående samt åka i en serpentin i en brant backe. Det är besvärlig redan under de bästa förhållanden men riktigt svårt på vintern när man dessutom skall forcera snövallar och försöka lisa ut var cykelbana går.

 64. Än mer hål i huvudet är att tvärbanan går i samma plan som biltrafiken vid den betydligt hårdare trafikerade korsningen Frösundaleden/Gränsgatan (gamla Ankdammsrondellen) men absolut inte får hindra den mindre frekventerade Solnavägen. Så mycket som har plöjts ner i eländet Tvärbanan så kommer de självkritiksvaccinerade politrukerna inte att ändra på något, någonsin. Även för en normal människa skulle det anses för dyrt så idiotlösningen får vi leva med.
  Om det nu är samma Andreas som har drivit igenom Solans bakvända parkeringsbestämmelser i Solna som yttrar sig nedan i kommentatorsfältet så förstår jag att cykeltrafiken inte kommer att bli bättre, inte har vi sett någon ljusning sedan 2014-09-19 iallafall. Snarare bävar jag för vad mer för världsfrånvända skrivbordsidéer som kommer från Solna stad.

 65. Nu byggs cykelbana på Råsundavägen. bra kan man tycka men frågan är om det är Råsundavägen som ska prioriteras? Finns stråk som jag ser är betydligt mer frekventerade av cyklar och som inte håller måttet.
  För övrigt: när man gör TA-planer, tas cykeltrafik aldrig i beaktande? Där det försigår arbeten är det ett rent kaos.

 66. Sådärja! Jag har med glädje noterat att Solna har börjat sopsalta! Tummen upp! Kanske har man börjat ta till sig och det är glädjande.
  Nästa på önskelistan är att Solnavägen in mot stan ordnas till samt att Råsundavägens cykelstråk åtgärdas enligt den fina lösning man kan finna på Götgatan mellan Medborgarplatsen och Skanstull. Vågar man hoppas?

Leave A Reply