Den 21 oktober presenterade regeringen ett flertal förslag till regeländringar för cykeltrafiken:

  • hur möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det för motortrafik är enkelriktat.
  • hur cyklister på ett trafiksäkert sätt kan medges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng.
  • analysera så kallat allgrönt för cyklister, det vill säga att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt.
  • hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister, med beaktande av VTI:s litteratursammanställning ”Omkörning av cyklister – alternativ till 1,5-metersregeln”.
  • om behov finns av förtydliganden eller regeländringar avseende cykling i bredd.
  • utreda behovet av andra ändringar av trafikregler som kan medföra att andelen som reser med cykel kan öka.

Det var inte ansvarig infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) som presenterade utredningsförslagen, utan det var i stället dåvarande miljöminister Per Bolund (MP) som frontade regeringens förslag till regeländringar i bland annat Dagens Nyheter.

Artikel i Dagens Nyheter

 

Sedan dessa har det ju hänt en del i svensk politik. Miljöpartiet finns inte längre kvar i regeringen. Partiet som frontade, och sannolikt var de som drev fram utredningsuppdraget är borta från regeringsmakten.

Senast den 31 mars 2022 ska Transportstyrelsen delredovis regler om cykling mot enkelriktad trafik och säker omkörning av cyklande till Regeringskansliet. Så då kan jag inte låta bli att undra hur det kommer att gå med dessa eventuella regeländringar. Vem i regeringen efterfrågar nu dessa ändringar? Hur kommer Transportstyrelsens förslag tas emot när det parti som låg bakom förslagen inte längre finns i regeringen?

Och vad som kommer att hända med resten av förslagen till regeländringar som ska presenteras efter valet 2022 kan vi bara spekulera om.

 

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Toppbild: Enrico Barsetti

Share.
Leave A Reply