Vill du att många ska cykla (och gå) mot rött? Då ska du göra så här:

Bygg en ny cykelbana. Dra cykelbanan på sådant sätt att den måste passera över en in- och utfart till en parkering som måste signalregleras. Låt sedan signalen för cykeltrafiken alltid lysa rött – endast genom att trycka på knappen blir det grönt. Så är det på den nya cykelbanan utmed Örbyleden i Stockholm som jag skrivit om tidigare:

Här har du skapat det perfekta receptet för massor av rödljuscykling. Signalen för biltrafiken har grönt – medlöpande cykeltrafik har rött. Trafiken in och ut från parkeringsplatsen är liten, sikten är bra och signalen lyser röd. Varför då bromsa, stanna, trycka på knappen och förlora all rörelseenergi? Studier visar att sådana här platser ofta har en hög andel rödljuscykling.

Det är dock lite märkligt att det blivit så här. För när vi läser tjänsteutlåtandet inför beslutet att bygga denna cykelbana kan vi läsa detta:

”Genom en dragning utmed Örbyleden så kommer pendlingscykelstråket att behöva passera infarten till parkeringen i en trafiksignalreglerad passage. Denna trafiksignal kommer att vara i första hand grön för gående och cyklister,”

”Parkeringen kommer att vara lägre prioriterad än Örbyleden och cykelpendlingsstråket, vilket gör att kontoret bedömer att det inte kommer hindra framkomligheten för cyklister nämnvärt.”

 Så:

”…i första hand grön för gående och cyklister,”

och

”…inte kommer hindra framkomligheten för cyklister nämnvärt.”

Vet inte riktigt om jag håller med om den beskrivningen. Här är alltså en trafiksignal för cykeltrafiken som ständigt står i rött – du måste stanna och trycka på knappen för att få grönt. Och kommer du sent i omloppet så får du inte grönt när du trycker utan får vänta till nästa omlopp. Det finns ingen överanmälan – det vill säga att cykelsignalen blir automatiskt grön när medlöpande signal för biltrafiken blir grön. Det finns heller ingen detektering av cykeltrafiken i cykelbanan.

Bara ett antal hundra meter bort på detta stråk har vi i stort sett en identisk situation – där cykelbanan passerar en in- och utfart från en parkering. Och där kan vi se och uppleva en helt annan lösning av trafiksignalen för cykeltrafiken – en lösning som erbjuder avsevärt mycket mer grönt för cykeltrafiken – utan att man behöver stanna och trycka på knappen. Det finns en så kallad överanmälan. Så här kan det se ut när man kommer cyklande:

Inga onödiga stopp för att trycka på en knapp för att få grönt – när biltrafiken får grönt får även cykeltrafiken grönt. Det har varit så här i många, många år på denna plats. Men när staden bygger nytt väljer man alltså en lösning som ger massor av onödigt rött då man först drar cykelbanan via en signalreglerad in- och utfart. Sedan ser man till att denna signal fungerar på sämsta möjliga sätt för cykeltrafiken – med onödiga stopp, fördröjningar och sämre framkomlighet.

De fina orden i tjänsteutlåtandet klingar verkligen tomma:

”Denna trafiksignal kommer att vara i första hand grön för gående och cyklister,”

Det riktigt märkliga och högst anmärkningsvärda i denna historia är detta. Staden har tidigare genomfört en framkomlighetsstudie för cykeltrafiken. En omfattande inventering och analys av cykelvägnätet för att identifiera problem och ta fram förbättringsåtgärder – så här ska det bli bättre. I rapporten Cykelframkomlighet i Stockholm kan vi läsa:

De dominerande problemen för framkomlighet är trafiksignaler”

I stadens egen handbok Cykeltrafik och trafiksignaler kan vi sedan läsa:

” En bra och fungerande anmälan av grönbehov för cykeltrafik är viktig, såväl när cyklister färdas på körbana som på cykelbana. Strävan bör vara att det ska bli grönt så enkelt som möjligt. Genom att signalen alltid går grön i varje omlopp, genom överanmälan från parallella trafikströmmar eller genom slingdetektering. Slingor i körbanan SKA reagera på cykel och slingor ska användas på cykelbana där det går. Tryckknappar ska endast finnas som en sista reserv.

 En gång till:

”Tryckknappar ska endast finnas som en sista reserv.”

Men vem läser sina egna rapporter och handböcker, och sedan omsätter dem i praktiken? Bättre att varje liten projektledare kan köra sitt eget race och hitta på egna små lösningar i de enskilda projekten. Inte för att det blir bättre för cykeltrafiken, men hej man kan ju inte få allt här i världen. Som till exempel väl fungerande trafiksignaler för cykeltrafiken och liten andel rödljuscykling – trots att det finns fina och pedagogiska handböcker som tydligt talar om hur man ska göra…

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.

3 kommentarer

  1. Patric de Boussard on

    Och har något hänt, nu 1 månad senare?
    Är helt inne på Stens teori.
    Programmerar själv andra saker ofta efter felaktiga och undermåliga beskrivningar, då konsulterna brustit i sitt underlag.
    Kan ju förvisso titta nästa gång jag åker förbi🙄

Leave A Reply