Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 6.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfogande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

Arenaleden

Den 22 augusti i år invigdes ”Arenaleden” i Stockholm. En påhittad cykelled av de styrande i Stockholms stadshus för att slå ett slag för att använda cykeln till/från den nybyggda Tele2 Arenan. En cykelled som går från Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm till den nybyggda Tele2 Arenan söder om Globen. Tänkte inte uppehålla mig vid denna cykelled då dessa inlägg om moderat cykelpolitik ska handla om nybyggnationer. För på denna så kallade cykelled har inget annat hänt än lite nya skyltar, i övrigt är allt som vanligt – så det är mer en återinvigning av något som till stora delar är si så där 15 – 20 år gammalt. Cyklistbloggen har gjort ett inlägg om detta.


Tele 2 Arena söder om Globen. Cykelstråket går utmed den stora trafikleden, Nynäsvägen, och leds sedan in under de östra delarna av arenan. Bild: Stockholm Globe Arenas

I stället tänkte jag gå igenom den sträcka som faktiskt har byggts i anslutning till arenan. Cykelstråket utmed Nynäsvägen är söderorts största cykelstråk och går i stort sett från kommungränsen i söder (Farsta) in till Slussen i norr. Tusentals cyklister pendlar här varje dag så det är av mycket stor betydelse för stadens cykelvägnät. Inte bara stadens utan även regionens södra delar har detta stråk som sitt primära pendlingsstråk då majoriteten av regionens arbetsplatser ligger i Stockholms innerstad och dess närförorter. Det är cyklister från söderort, från Nacka/Älta, från Tyresö, från Haninge osv. Stråket är också utpekat i så väl stadens som regionens cykelplan nya cykelplaner, man kan säga att nu har ALLA aktörer som på ett eller annat sätt är inblandade i såväl stadens som regionens transportinfrastruktur gått samman och sagt: Detta stråk är av mycket stor betydelse, för staden och för regionen. Moderaterna i staden och länet uttrycker det själva så här:

För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur. Det är viktigt för att cykeln ska få jämbördiga förutsättningar att konkurrera med bil och kollektivtrafik på regional nivå.”

Staden hade redan pekat ut stråkets betydelse i cykelplanen 2005 och vägverket i de första regionala cykelstråken år 2000. Så det är inget nytt och sent påkommet och en kunskap som inte har funnits med i planeringen av arenan. Frågan är mer vilken hänsyn som har tagits till detta i denna exploatering?

Låt oss ta en titt på hur detta stråk har blivit och vad vi kan se framöver. Vad som är av stor vikt att känna till är att arenaområdet inte på långa vägar är klart. Det återstår ett stort hotell, kontorsbyggnader, affärslokaler mm. Till detta kommer sedan nya Söderstaden och en omvandling av Arenavägen samt stora delar av Slakthusområdet. Med andra ord kommer det vara helt andra rörelser och volymer av verksamheter och människor i detta område och på detta stråk inom en snar framtid. Det handlar långt ifrån några enskilda toppar av människosamlingar i samband med evenemang i arenan. Vi börjar vår färd från norr till söder:


Vi närmar oss arenan på den befintliga cykelvägen norrifrån och den nybyggda cykelvägen framför oss viker av mot höger, in i arenaområdet


Här ser vi början på den nybyggda cykelvägen och hur den viker av och leds in mot arenan. Ett område som kommer vara fyllt utav fotgängare…


Cykelvägen viker sedan av mot vänster för att ledas in under delar av arenan i öppningen längst till vänster i bilden


Nu cyklar vi in under arenan. På höger sida börjar den stora cykelparkeringen. På vänster sida leds en stor trappa från arenan ner till cykelvägen, sikten är mycket dålig och man kliver rätt ut i cykelvägen


Färden forsätter söderut och under arenan för att i söder ansluta till befintlig cykelväg som går under Sofielundsplan. Stora cykelparkeringar såväl till vänster som höger om cykelvägen. Tänk er motsvarande lösning utmed Nynäsvägen, fullt av parkeringsplatser för arenabesökare i direkt anslutning till vägen – vilka störningar, vilka konflikter, otänkbart. Men på pendlingsstråk för cyklister går det bra med sådana störningar…

Majoriteten av de som cyklar här passerar arenan och har inte arenan som start-/målpunkt. Hur hanteras då cykeltrafiken, den som enligt moderaterna ska ha jämbördiga förutsättningar att konkurrera med biltrafiken? Cykeltrafiken, till skillnad mot biltrafiken, leds in i arenaområdet. Är detta något som gynnar de som cykelpendlar förbi detta område? Nej självklart inte, det leder bara till konflikter och problem. Det gynnar ju heller inte de som uppehåller sig på arenaområdet, att behöva konfronteras med ett regionalt pendlingsstråk för cykeltrafiken. Vi har redan, bara en månad efter den så kallade invigningen av Arenaleden, stött på problem. Det regionala cykelstråket, söderorts största, stängs av i samband med högriskmatcher.


Arenaledan avstängd. Infarten in under arenan är nu stängd. Söderorts viktigaste cykelstråk, ett pendlingsstråk av stor regional betydelse, kommer inte att kunna användas utan vara avstängd vid vissa evenemang. Helt otänkbart om det vore Nynäsvägen eller kollektivtrafiken. Det saknas information om avstängningen samt omledning av cykeltrafiken. Foto: Jeroen Wolfers/Cyklistbloggen

Så uppmaningen att cykla till/från arenan från den politiska majoriteten försvåras ju minst sagt. Särskilt som den stora cykelparkeringen nu verkar hamna innanför avspärrningarna. Avstängningar kommer att fortsätta att ske med lite olika frekvens, inte bara vid högriskmatcher, vilket inte var okänt vid planeringen av arenan. Cykelvägen längs arenan är också brandgata där räddningstjänsten kommer att använda sträckan när de anser det nödvändigt. Genom denna dragning och utformning är ju detta inte något pendlingsstråk. Det kommer istället med tiden, när områdets utvecklas och befolkas, bli Söderorts Götgatsbacken.

Låt oss göra en jämförelse med hur Nynäsvägen och biltrafiken hanterats vid planeringen av arenan, cykel ska ju enligt moderat cykelpolitik ha jämbördiga förutsättningar att konkurrera med biltrafiken. Den största delen av biltrafiken på Nynäsvägen passerar förbi arenan, precis som cykeltrafiken. Ingen skulle ju komma på tanken att leda in Nynäsvägens trafik genom arenaområdet och tycka att det blev en särskild bra lösning. Varken för arenaområdet eller för de som färdas på Nynäsvägen. Det är faktiskt precis tvärtom som biltrafiken hanterats vid planeringen av arenan. Omfattande studier, arbeten med trafikmodeller och prognoser har ägt rum för att se vad som kan göras för att Nynäsvägens genomfartstrafik ska störas så lite som möjligt av den nya arenan. Detta arbeta fortsätter nu i samband med planerandet av Söderstaden och Slakthusområdet. Det kommer också påbörjas omfattande investeringar och arbeten på bilvägnätet inom en snar framtid. Allt för att upprätthålla och om möjligt skapa bättre framkomlighet och kapacitet för biltrafiken.

Cykeltrafiken – den leds in i arenaområdet.

Tidigt i planeringen av arenan väcktes förslaget att dra det regionala cykelstråket utanför arenaområdet och från detta stråk skapa av- och påfarter till området. En lösning snarlik den för biltrafiken, ett sätt att skapa jämbördiga förutsättningar och hantera cykeltrafik som ett eget trafikslag. En sådan lösning hade ju även skapat bättre förhållanden för de som kommer att vistas och röra sig på arenaområdet, att slippa behöva blandas med ett pendlingsstråk för cyklister. Vi kan se på bilderna nedan hur stråket kunde ha dragits:


Vy mot söder. Här skulle cykelvägen dragits rakt fram istället för att som nu ledas in under arenan och som en del av arenaområdet. En brokonstruktion över av- och påfarter till Nynäsvägen och längs med arenan för att ansluta befintlig cykelväg söder om arenaområdet. På så sätt minimeras störningarna för cykeltrafiken, kapaciteten och framkomligheten blir god.


Vy mot norr. Här utanför hade cykelvägen kunnat gått på en egen bro, separerad från arenaområdet och ev. störningar. Se trappan till vänster i bild, här leds gående rätt ner på söderorts största pendlingsstråk, även dålig sikt när man kommer ner från trappan. Inte så vi gör när det gäller biltrafikens viktiga pendlingsstråk i staden. Det är skillnad på trafikant och trafikant…


Vy mot norr. Här hade cykelbron anslutit till befintlig cykelväg. Söder om arenaområdet och därmed fri från ev avspärrningar och störningar. Se trappan som leder ner från arenan, var tror ni många av dessa gående kommer att hamna? På pendlingsstråket såklart, som gjort för konflikter och dålig framkomlighet.

Genom att bygga en bro utanför arenan och ovanför av- och påfarterna till Arenan/Nynäsvägen hade en cykelförbindelse separerad från arenan kunnat skapas. Från denna hade sedan av- och påfarter gjorts till arenaområdet. Förslaget ansågs inte nödvändigt, cykeltrafiken får ta de olägenheter som uppstår. Förslaget ansågs även för dyrt.

Vi ser här återigen exempel på att cykeltrafiken inte hanteras som ett eget trafikslag och som ges jämbördiga förutsättningar med bil- och kollektivtrafik. Restid och framkomlighet som är en mycket viktiga faktorer när det gäller investeringar i bil- och kollektivtrafiken är inte av betydelse när det kommer till cykel, här härskar istället en föreställning om att man ska ta det lugnt, visa hänsyn och vara nöjd med smulorna. Hastighet på cykeltrafiken ses istället som ett problem – där genomsnittshastigheten för en cykelpendlare är runt 20 km/t!

Det är i allra högsta grad lekstuga när det kommer till cykeltrafik, den kan hanteras lite hur som helst. Fantisera samma hantering av bil- eller kollektivtrafik – att Nynäsvägen skulle stängas av vid varje högriskmatch – otänkbart. Eller delar av tunnelbanan skulle stängas av – otänkbart. Återigen får vi uppleva hur tomma orden är från de styrande i staden. Ord som när det kommer till att praktisk kunna förflytta sig effektivt med cykel faller platt till marken.

Vi har den stad vi har – det får inte plats.

Andra delar i serien:

Share.

38 kommentarer

 1. Ja. De säger att cykling ska prioriteras, men prioriterar i själva verket bilåkning. Jag har ofta undrat hur de resonerar. Om de nu tycker att det klokaste är att främja bilismen, varför då allt detta snack om att förbättra för cyklister? För att dra cyklande väljare, kanske? Men om man nu är intresserad av att dra till sig cykliströster, varför inte genomföra verkliga förbättringar — det borde ju rimligen få större genomslag? Har de en stab av röststrateger som fått för sig att cyklister ser till vad som sägs, medan bilister ser till vad som görs? Frågorna hopar sig.

 2. Jag blir så förbannad på denna idioti. Är det verkligen så svårt (uppenbarligen inte) att se de uppenbara felskären här långt innan någon ens sätter en penna på ritbordet.
  Krister for president! Förstår inte hur du klarar av den sakliga tonen och inte låter ilska och frustration ta överhanden. Vi är i alla fall många som tycker du gör ett bra jobb. Fortsätt så.

 3. Krister Isaksson on

  Elin, nej det är inte svårt om man kan och vill se dem. Om man verkligen vill planera bra för cykel. Vi klarar ju av det för bil- och kollektivtrafik och det är inte märkligare för cykel. Men det handlar om något annat, det handlar om värderingar, om ideologi. Eller som Martin Emanuel uttrycker det: frusen ideologi – en bilorienterad planering som dominerar och där cykel har en mycket svag roll i den övergripande planeringen.
  Elin, jag är många gånger arg, ledsen och besviken men det tjänar nog inget till att skriva ner de orden. Vissa tycker nog att detta redan är över gränsen.
  Tack för dina uppmuntrande ord!

 4. Jösses, vilket fiasko! Att behöva cykla i ett arenaområde som dessutom stängs av lite då o då. Kanske dags och lägga tillbaka rampen på östra sidan så vi kan byta sid och ta oss förbi detta elände på andra sidan Nynäsvägen. Fast det blir väl för dyrt… Det är så man arbetar för ökad cykling i Sthlm, vilket skämt!
  Får jag fråga, var det du som la fram förslaget om en cykelbro utanför arenan?

 5. Det är verkligen förunderligt. Förunderligt att människor kan ha sån cykelfientlig inställning även när pengarna rullar. Och förunderligt att den här serien kan bli så lång men ändå läsvärd. Alltså att så många saker blivit så kassa trots att det tydligen funnits bättre förslag på punkt efter punkt.
  Tack för att du skriver Krister, mycket upplysande!

 6. Måste oxå berömma dig Krister för dina inlägg som jag läser med nöje
  blir dock som många andra arg över alla dessa tomluftslöften som politikerna i stadshuset öser över oss och sen ger oss dessa skitlösningar till cykelinfrastruktur
  Johan

 7. Krister Isaksson on

  Erik, det är verkligen en stads- och trafikplanering i total obalans. Det har ofta i dessa fall funnits andra alternativ/lösningar men som inte fått gehör/avfärdats. Och serien kan fortsätta länge till men det börjar bli larvigt och jag får fundera på en avrundning.

 8. Tack för ditt engagemang och för alla välgjorda blogginlägg. Det är skrämmande vilken enorm skillnad det är mellan retorik och praktik hos de styrande i Stockholm när det gäller cykelfrågor 🙁

 9. Tidigare kunde man ta sig förbi arenaområdet på andra sidan vägen, via en ramp ner mot cykelvägen på andra sidan bron vid Globen.
  Den kunde man använt när det var avstängt. Om den funnits.
  Den har man rivit och byggt extra (bil)parkeringsplatser istället. ’Vi har den stad vi har’ gäller inte längre när det ska tas yta från cyklister och ges till stillastående bilister?
  Imponerar inte, Ulla.

 10. Återigen väldigt bra analys av dig Krister! Denna lilla del av min pendlingsväg är den nyast byggna. Men tyvärr också den sämsta.
  Brant uppförsbacke för cyklister i början. Nynäsvägen för bilar är platt.
  Ibland parkerade bilar eller bussar i den knixiga kurvan.
  Fotgängare går lite var som helst. Inte ens någon linlje som avdelar.
  Avslutningen med brant nedför vågar jag inte dra på pga delad g/c-bana.
  Har flera gånger varit med om 4-5 fotgängare som går i bredd över hela g/c nere vid tunneln under rondellen.
  Enda fördelen med dragningen är arenans tak som ger några meter regnskydd.
  På dom Krister! Du är bäst! Hoppas dina infra-ideer får genomslag när M lämnat stadshuset.

 11. Krister Isaksson on

  Björn, ja det är synd att rampen inte är kvar. Ökade tillgängligheten till/från området väsentligt (särskilt för gående). Men jag är inte förvånad, cykel är satt på undantag och då blir så här. Om och om igen…

 12. Krister Isaksson on

  Jens, tack för din ord! Tråkigt när det nya blir det sämsta. Och vad gäller att cykla under taket skulle jag vänta en vinter el två innan jag yttrar mig – snöras, istappar osv är det en uppenbar risk för. Se problemen vid SLs bussterminal du cyklar under vid Gullmarsplan.

 13. Jag tycker inte att serien börjar bli ”larvigt” lång, som du skriver, Krister. Inte än i alla fall. Det är fascinerande att se den enorma uppfinningsrikedomen hos dem som motarbetar cykling i Stockholm!

 14. Fortsätt Krister! Din genomgång är på intet sätt larvig. Tvärtom verkar den nödvändig. Stora förändringar tar lång tid och uthållighet är nödvändigt. Du och många andra dagliga cyklister ser detta varje dag, och blir förvånade över med vilken kreativitet lösningar genomförs på ett häpnadsväckande dåligt sätt. Många som inte cyklar, har inte förmågan att leva sig in i hur trafikmiljön ter sig för fordon med muskelmotor. Hur kostnadsjakt och felplaceringar av stolpar på ett par meter kan få otäcka konsekvenser.
  Ta gärna upp något exempel på en bra lösning, bara för att visa hur bra det skulle kunna bli. Om du hittar något…

 15. hej igen Krister!
  larvigt tycker jag inte att det känns än……. när del 226 kommer så lovar jag att återkomma med en full utvärdering om larvighetsgraden :=))
  Johan

 16. Hej
  begrunda detta:
  Hur som helst är ett problem att N.N tänker sig att cyklister är en unik grupp med särskilda egenskaper. Han bidrar till idén att generaliserande tilldela hela grupper egenskaper. Det riskerar att öka motsättningar i trafiken.
  Det riskerar också att sätta fokus på fordonet. Men typen av fordon styr inte den enskilda trafikantens val av beteende.
  Mycket bättre att tänka över gränserna, för alla trafikslag och fordonstyper, när det gäller trafiksäkerhet

 17. Jocke von Scheele on

  Det tar ju aldrig slut! Man blir så uppgiven av att det inte bara är dåliga befintliga lösningar överallt, utan dessutom hela tiden uppstår nya dåliga lösningar där cykeln hamnar på undantag. Men bra att du inte blir uppgiven utan metodiskt orkar gå igenom dem på ett kompetent sätt. Och nej, det blir inte larvigt än på länge. Jag tror faktiskt inte att de som godkänt denna lösning inser hur och varför den är så dålig, så dina genomgångar gör absolut nytta.
  Arenaleden, som trafikpolitikerna skryter om, är ju ett skämt. Det har ju blivit en försämring jämfört med hur det var innan. Först Götgatspuckeln och nu detta.

 18. Krister Isaksson on

  Jocke, nej det tar inte slut. Det är i grunden ett enda stort ledningsproblem där varje form av kvalitetssäkring vad gäller cykel lyser med sin frånvaro. Det blir som det blir…
  Börjar bli uppgiven, det ger mig inte så mycket mer, tycker det med all tydlighet framgår vilken nivå cykel har under nuvarande majoritet. Det befintliga går inte att göra nåt åt och det nya som byggs blir lite hur som helst, dock aldrig särskilt bra. Ibland tom sämre än det var tidigare…
  Funderar allvarligt på att avrunda denna serie och blicka framåt för att visa hur och vad som kan göras – om viljan och kompetensen finns vill säga…

 19. Hej Krister,
  Bra skriven som alltid. Kan säga att arenaleden upplevs bäst på söndagsmorgon kl 0700 – inte en människa i siktet! Annars är det som vanligt, ett skämt.
  Ser en tydlig tendens från kommuner att bygga ’nånting’ men sedan struntar i skyltar, filindelningar, osv. Vet ej om det är en medveten strategi för att dölja bristerna i nybyggde infrastruktur. Tänker nu på Breiviksnäsvägen efter Tyresö slott där det finns en cykelbana / gångväg med en skyltt om man komma norrifrån men annars ingen markering. Den är tillräcklig bredd utanför slottet för två cyklar men smalar till rejält vid brantaste (snabbaste) delen. Vet ej om jag ska betrakta det som cykelbana eller trottoar?
  Ska du blicka framåt skulle jag föreslå en titt på nya Slussen. Nu verkar det blir faktum men jag har sett bara fina arkitektbilder. Hur blir det för vi som cyklar? Vad har vi för möjlighet, som cyklister, att forma lösningen? Slussen är knyttpunkt för många av stadens cyklister. Vore skönt att veta om stadsplanerare har tänkt tillräckligt (och, om ej, vet vem ska man prata med)?

 20. Krister Isaksson on

  Martin, tack! Leden kommmer bli ett än större problem framöver.
  Nya Slussen har jag haft i mina tankar ett tag, det är ett omfattande arbete att ”recensera” hela det område med alla de olika cykelförbindelserna. Det är landets största cykelknutpunkt, ett ställe majoriteten av cyklister passerar och inte stannar på. Så kommer det även vara framöver, det finns ju så att säga inga andra alternativ för cyklisterna. När då nya Slussen beskrivs som en mötesplats är det dags att dra öronen åt sig och studera konskekvenserna för cykel, inte självklart att det blir bättre. Kanske är det tvärtom så att det blir sämre…

 21. Johannes Westlund on

  Jag vill sticka ut hakan och säga att jag egentligen tycker det är rätt att leda cyklisterna in på arenaområdet. Jag delar uppfattningen om att man gjort det på ett uruselt sätt, men jag delar inte uppfattningen om att det självfallet är en cykel-SCAFT som är svaret.
  Det där med hårt separerade primärleder, det kan biltrafiken få hålla på med. Det är motortrafiklogik. Nu delar jag självfallet åsikten att det är helt oacceptabelt att leda in cyklisterna på en cykelväg som mer eller mindre slumpmässigt kan råka vara avstängd, men däremot till exempel den direkt tillgängliga cykelparkeringen ser jag som en fördel. Allra helst skulle cykeltrafiken istället för att ledas längs kanten av arena området ledas rakt igenom. Arenavägen hade kunnat omdanas till en stadsgata med cykelbanor längs kanterna. Där hade cykelleden kunnat gå. För som du säger kommer detta bli en plats med många arbetsplatser, det kommer bli ett mål. Varför skulle man någonsin vilja leda cykeltrafiken FÖRBI det målet på en separerad bro med avfarter enligt dammigt sextiotalsmode?
  Cykelns konkurrensfördel är att den smidigt, säkert och effektivt kan dras rätt igenom kärnpunkter utan att det upstår problem eller kaos. På så sätt kommer man som cyklist alltid dörr till dörr på riktigt utan omvägar. Ditt förslag är raka motsatsen. Cyklister ska likt bilister ledas förbi resmålen i bästa SCAFT-anda och sedan ledas längs angöringsgator till målen. Det tror jag är en dålig lösning. SCAFT-68 är obsolet; för cykeltrafiken gäller helt andra förutsättningar och vi behöver ett nytt stads- och trafikplaneringsparadigm för att till fullo utnyttja cykelns möjligheter. Ett som inte bygger på separation och framkomlighet utan på närhet och tillgänglighet.
  I övrigt delar jag som sagt din kritik mot lösningen som blev. Oerhört dåligt gjort med många fotgängarkonflikter och arenabesökarekonflikter, och oaccepabelt att stänga av lite då och då.

 22. Jag är en av de tusentals som cyklar här mer eller mindre dagligen, men från stan söderut mot Farsta (så jag är oftast rätt ensam, i jämförelse). En sak som ändrats radikalt sedan detta stråk förbi arenan öppnades är mängden cyklister mot strömmen på fel sida Skanstullsbron.
  Det hade varit intressant och läsa dina tankar runt hur det är tänkt att fungera egentligen, eftersom cykelbanan är dubbelriktad söderifrån ända fram till Globen eller så, och sedan ska man tydligen flyga över till rätt sida bron. Själv korsar jag Nynäsvägen redan vid Skogskyrkogården på väg in mot stan, men många, många fortsätter som sagt hela vägen in till Ringen.
  Tack för en grym serie, den får gärna fortsätta fram till och förbi valet! Jag är nämligen skeptisk till att partitillhörighet gör någon skillnad i sammanhanget…

 23. Krister Isaksson on

  Johannes, måste det ena utesluta det andra? Arenavägen kommer med all sannolikhet få cykelbanor men att leda pendlingstrafiken via den kommer innebära en omväg och längre restid – varför är det bra för dem som pendlar?
  Inventering av de regionala cykelstråken visar ju att en cyklist på dessa stråk i snitt stötter på ett hinder var 118:e meter – det är ju knappast ett jämbördigt och konkurrenskraftigt alternativ med dessa usla förhållanden.

 24. Krister Isaksson on

  Lotta, tack! Var så säker, jag kommer att fortsätta granska oavsett vem som är vid makten.
  Det som även påverkar cykelflödena och deras riktning är att nu börjar de dubbelriktade cykelbanorna längs Nynäsvägens lokalkörbanor söder om arenan bli klara. Detta gör att det kommer bli än mer cykeltrafik på bägge sidor Nynäsvägen och åt bägge håll. Cykelbanorna är dubbelriktade ända fram till Skanstullsbron.
  Man skulle ju kunna ta två körfält på Skanstullsbron och flytta över denna ytan till cykelbanorna och därmed kunna göra dem dubbelriktade…

 25. Tackar och buggar än en gång för dokumenteringen av urusel cykel infrastruktur. Det finns oceaner av exempel på detta i Sveriges huvudstad. Men nu närmar det sig val. Jag kan göra min röst ”hörd”. Vilken parti kommer att verkligen göra något åt det här eländet!? Moderater, centern och fokpartiet har ju bara snackat och gjort extremt lite, rött kort/diskkvalificering från min sida. ”Cykelmiljarden”, vi packar om befintligt underhåll för cykel och relanserar det som en satsning på 1 miljard m.m!!??. Jag köper inte det längre. Men vad kan S, MP och V göra i verkligheten?
  Sop/borstmaskinen skall dem dock ha en stor eloge för om den används frekvent i vinter igen. Men mig veterligen kostade den kanske 1 miljon av den där miljarden.

 26. Krister Isaksson on

  POVelo, tack! Självklart går det att med stark politisk vilja förändra stadens trafiksystem. Utan Stockholmspartiets insats under tiden 1998-2002 är det frågan om vi hade haft någon cykelinfra. överhuvudtaget på innerstadens huvudgator.
  Men cykeltrafik har ju knappast varit varken M eller S hjärtefråga i trafikpolitiken historiskt sett så visst finns det anledning till att ha stora frågetecken framöver.

 27. Johannes Westlund on

  Krister; Jag håller med om att farthinder var 118e meter är undermåligt. Jag håller inte med om att det måste innebära planskilda megaleder för cykeltrafik. Du verkar sitta hårt fast i bilsamhällets idé att det är själva rörligheten i sig som är målet. I själva verket är det ju tillgänglighet man vill åstadkomma. Jag menar att det skiftet av fokus – från rörlighet till tillgänglighet – helt omdefinierar ”spelplanen” och ”reglerna”. Ett komplett skifte i hur man formulerar problemen och därmed helt nya lösingar. Ett paradigmskifte.
  De stora ledernas tid är förbi. SCAFT-samhället är obsolet. Vi måste inte göra om samma missar nu när vi bygger för en cyklande stad! Motorleder bör omvandlas till stadsgator och persontrafiken, i framtiden allt färre bilister och allt fler cyklister, ledas in stadsdelarna istället för förbi. Istället för rörlighet bör vi bygga för närhet. Därför borde cykelgatan gå genom området istället för förbi.

 28. Vi har kommit på hur ordet ”prioriteras” kan användas: man undviker att säga om man prioriterar *upp* eller *ner*!
  Då kan man utan problem säga saker som ”Cykelplaneringen är en prioriterad del av trafikutformningen.” utan att direkt ljuga när man låter bli att bry sig om resultatet.

 29. Krister Isaksson on

  Jens, så naiv och okunnig jag varit, i min värld har det bara varit upp! Tack för att du klargör för mig att det kan lika väl vara ner… 😉

 30. Hej, vilken välskriven och intressant serie. Jag känner igen mig på många av vägarna du skriver om som frekvent cyklist i Stockholm, det är sorgligt att det är så här.
  Väl rutet!
  Henrik Berns

 31. Krister Isaksson on

  Henrik, tack! Ja det är verkligen sorgligt och tråkigt att det blir så här. Ett stort slöseri och en vetskap att det kommer vara dessa usla förhållanden under en lång tid framöver då staden inte kommer att bygga om dessa nybyggda platser på flera decennier.

 32. Krister Isaksson on

  Bengt, ja han har ju onekligen gjort en del märkliga påståenden och uttalanden när det gäller cykel. Kanske en del av hans väljare uppskattar det…

Leave A Reply