Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 2.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfrågande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

Låt oss börja detta inlägg med några utdrag ur handboken Cykeln i staden – Utformning av cykelstråk i Stockholms stad:

”Vid utbyggnad prioriteras cykelvägnätet i cykelplanerna. Vid nyexploatering och förtätning är det viktigt att cykeltrafiken och nätbildningen tas med i planeringen från början. Om inte cykeltrafiken redovisas i en trafikplan för området bör en särskild cykelplan tas fram för det nya området och revideras när förutsättningarna ändras.”

”Prioritering i korsningar med sekundära lokalgator eftersträvas liksom god sikt, tillräckliga radier på det separata cykelvägnätet, god kvalitet på beläggningen osv.”

”Nedförsbackar gör att cyklisterna ökar sin hastighet. Längre bromssträckor och större krav på svängradier gör att detaljerna måste utformas särskilt noga vad beträffar t ex bredder, beläggning, avstånd till fasta föremål och sikt.”

 

Hägerstensvägen

Denna väg utgör en viktig länk i söderorts cykelvägnät. Sträckan binder ihop innerstadens många arbetsplatser med stora bostadsområden så som Midsommarkransen, Aspudden, Örnsberg, Axelsberg, Mälarhöjden och Bredäng. Sträckan fanns med redan i cykelplan 2005 och är utpekad som pendlingsstråk i stadens cykelplan med en målsättning att cykelbanor ska byggas till Mälarhöjden.


Stockholms stads cykelkarta

Sedan mitten av 1990-talet har det funnits enkelriktade cykelbanor på delar av sträckan och i samband med en exploatering och byggandet av flerfamiljshus för några år sedan möjliggjordes utbyggnad av cykelbanorna i den västra delen av sträckan. Inte lång tid efter att cykelbanorna stod klara inkom klagomål från allmänheten och boende. Ärendet togs upp i Trafiknämnden 2012: Vindfång i gångbanan och portar som går utåt gör att gående ”tvingas” ut i cykelbanan och cyklisterna cyklar där fort! Det här låter ju inte bra. Så hur ser då dessa nya cykelbanor ut? Nedan följer några bilder från platsen.


Vindfång, utåtgående portar och elskåp i gångbanan = redan smal gångbana blir smalare (1 m) = gående i för smal cykelbana


Stolpar på hela sträckan är placerade för nära den redan smala cykelbanan. Utfart från parkering/garage i mycket dålig sikt och cykelbana i nedförsbacke.


Ingen skyddsremsa mellan parkerade bilar och cykelbana/cyklister. Inget skydd för cyklister mot dörrar som öppnas, ingen plats för passagerare att stå på. Skyddsremsa finns dock på andra sidan, där parkeringsförbud råder…


Bilist på väg ut från parkering, cyklist på väg nedför på cykelbana. Hur ska dom kunna se varandra, kunna samverka, visa hänsyn?

Cykelbanornas bredd är 1,25 m på hussidan och 1,5 m på andra sidan. Detta är under de minmått som finns i stadens handbok Cykeln i staden. Där anges ett minmått på 1,5 m. Dock så anger även handboken att vid uppförs- och nedförsbacke, vilket råder här, behöver bredden ökas iom ökad fart nedför samt mer vingel/större hastighetsspridning uppför. Klassificeringen av stråket, dvs. ett pendlingsstråk, gör också att större bredd än 1,5 m motiveras.

Vidare kan vi se att placeringen av belysningsstolpar inte följer handboken utan är placerade i direkt anslutning till cykelbanan utan tillräckligt skyddsavstånd. Detta får till följd att de utgör påtaglig fara för cyklister samt gör ju i själva verket cykelbanan ännu smalare och tvingar cyklisterna ännu närmare gångbanan/portarna. Vi ser också på den cykelbana som går i uppförsbacke, där parkering är tillåten utmed kantsten, att det saknas en skyddsremsa mellan cykelbanan och körbanan. En skyddsremsa som finns angiven i stadens handbok och som är till för att skydda cyklister mot uppslagna dörrar och ge utrymme för bilpassagerare att kliva i/ur bilen. De smala cykelbanorna har också fått till följd att man varit tvungen att handlägga asfalten på cykelbanan då få asfaltsläggare är så smala för att klara uppgiften. Resultatet blir en mycket ojämn beläggning och därmed dålig komfort för cyklister.

På baksidan av fastigheterna finns parkeringsplatser och garage och utfart från dessa sker över gång- och cykelbanan. Det anmärkningsvärda med detta är att sikten är mycket dålig för såväl cyklister som bilförare vid utfarten. Lägg där till att cykelbanan ligger i nedförsbacke. Det finns överhuvudtaget inga åtgärder i form av hörnavskärningar på husen, speglar för bilister, varningsskyltar till bilisterna att de korsar en cykelbana etc. Och i handboken kan vi läsa: ”… detaljerna måste utformas särskilt noga vad beträffar t ex bredder, beläggning, avstånd till fasta föremål och sikt.”

Då måste vi ju vi ställa oss frågan: varför blev det så här? Det kan illustreras genom bilden nedan:


Berg och träd på baksidan, anledningen till att inte göra ett större ingrepp för att få plats med det som behövs för uppnå och säkerställa grundläggande funktioner.

Bilden visar hur det ser ut på baksidan av de nybyggda husen, en bergssluttning med träd och grönska. Här var det inte ”ekonomiskt försvarbart” att göra ett större ingrepp än vad som gjordes. För att få till en acceptabel standard på såväl gång- som cykelbanan handlade det om ett ingrepp på ca 3-4 meter. Jag upprepar 3-4 meter. Husen hade då kunnat placerats längre in och grundläggande funktioner för mänsklig förflyttning hade fått plats framför husen. Husen kunde heller inte byggas annorlunda, exempelvis smalare, för att ge tillräcklig plats åt gång och cykel. Priset för att inte göra detta får nu cyklister, gående och boende betala för lång tid framöver. Husen ska väl stå här i kanske 50 år eller så och någon överdäckning av tunnelbanan för att kunna flytta gatan är väl inte heller aktuell de närmaste 15-20 åren. Så det är detta tusentals cykelpendlare dagligen har att stå ut med i en cykelstad på väg mot världsklass. Och ser vi hur cyklingen utvecklas i Stockholm kommer antalet som cyklar här bara bli fler och fler.

Ytterligare en fråga som bör ställas är hur staden kan godkänna ett bygglov med vindfång i gångbanan och utåtgående dörrar?

Vi kan också tydligt se ytterligare en konsekvens av denna bristfälliga infrastruktur för cyklister, nämligen den att många väljer att cykla i körbanan då cykelbanan har så stora brister.


När cykelinfrastrukturen har stora brister, när den inte känns och är säker, när framkomligheten är dålig, väljer många att cykla i körbanan

Detta är ju ett kraftigt underbetyg från den grupp man avsett lösningen för. Var det tanken med denna mångmiljonsinvestering? I staden där cykeln ska ha en framträdande roll och goda förutsättningar? Vad värre är att mycket lite går nu att göra åt dessa stora brister. För precis som det moderata trafikborgarrådet brukar säga så går det inte att riva och flytta husen. Och jag tror inte heller trafikborgarrådets uppmaning till ökad hänsyn är lösningen på dessa av staden inbyggda brister. Man kan ju fråga sig var hänsynen från stadens sida är, var är hänsynen för olika trafikantgruppers behov, för deras trygghet och säkerhet när staden skapar dessa miljöer?

Det finns ju en lösning som kan påbörjas imorgon: Ta bort kantstensparkeringen och smalna av körfälten. Fördela sedan ut dessa ytor på gång- resp. cykelbanorna. Tror ni det kommer ske? Man får inte så många chanser när man bygger stad, därför är det så viktigt att göra balanserad och väl avvägda lösningar från början – att ta hänsyn till alla. Därför finns handböcker som redan är en avvägning av olika trafikanters behov, vilken trafikmiljö som behövs för att olika grupper ska kunna samverka i trafiken, ha rimlig framkomlighet och säkerhet. Här ser vi ett exempel på där det havererade rejält. Tyvärr är det bara ett av flera exempel när det gäller nybyggnation och cykel i Stockholm och jag återkommer med fler i serien moderat cykelpolitik.

Genomgången av den nybyggda sträcka visar också det skrämmande faktumet att den nya cykelinfrastrukturen har sämre standard än den befintliga som är över 15 år.


Den ”gamla” sträckan från mitten av 90-talet är bättre: Bredare cykelbana, bredare gångbana, bredare separation mellan gående och cyklister, skyddsremsa mellan parkerade bilar och cykelbanan. Stolpplaceringen brister dock

Klagomålen från allmänheten har nu fått till följd att efter beslut i Trafiknämnden har Trafikkontoret målat sk. rumble strips tvärs över cykelbanan för att göra cyklisterna uppmärksamma på att gående tvingas ut i cykelbanan. På så sätt hoppas staden få cyklisterna att vidta nödvändiga åtgärder för undvika incidenter/kollisioner. Det är alltså enbart cyklisterna som ska vara uppmärksamma samt vidta åtgärd för att undvika incidenter/kollisioner. Det är cyklisterna som får ”betala” för alla dessa allvarliga brister som staden byggt in i sin konstruktion, betala genom en ännu sämre komfort. Brister som uppstått då staden medvetet frångått sina egna riktlinjer. Cyklisternas situation, säkerhet och framkomlighet har ju överhuvudtaget inte förbättrats genom denna åtgärd. Tvärtom så ger denna åtgärd skenet av att det enbart är cyklisterna som är orsaken och problemet till förhållandena på Hägerstensvägen. Och detta för att de cyklar som man cyklar och cyklar där de är anvisade att cykla – på cykelbanan.

OBS! Jag kanske ska tillägga två saker:

1, Underrubriken till stadens översiktsplan är: Promenadstaden. Det blev väl inte särskilt bra för gående här heller…

2, Körfältsbredder för biltrafiken och ytan att parkera bilen utmed kantsten håller självklart angiven standard. Så att det är enkelt, tryggt, säkert och funktionellt att såväl förflytta sig med bil som att parkera den…

Vi har den stad vi har – det får inte plats…

Andra delar i serien:

EDIT 20130903:

Så här ser det ut vintertid på Hägerstensvägen, en snövall upplogad vid påfarten och sedan läggs snövallen på cykelbanan. Även skyltningen är felaktig då den visar gemensam gc-bana.


Hägerstensvägen vintertid, cykelbanan går inte att använda. Foto: Olof

 

EDIT 20140118:

Den 19 november beslutade Trafiknämnden att cykelbanan på södra sidan ska skrotas och att cykling ska ske i körbanan tillsammans med bil- och busstrafiken. Så återigen är det cyklisterna som får betala det högsta priset för urusel planering och en total oförmåga att följa grundläggande råd och riktlinjer vad gäller cykelinfrastruktur. Läs mer här om skrotningen.

Share.

39 kommentarer

 1. Jag tycker lite synd om alla som tror att Stockholms cykelbanor och cykeltrafik är representativa för vad cykling är för något. Att det byggs på det här viset är en bidragande faktor till att många blir så uppretade över cyklister.
  Bra bilder och förklarande text, tack för det Krister!

 2. Det är väl bara att slå ihop vägen och cykelbanan. Eftersom cykelbanan inte kan cyklas på så måste man cykla på vägen och då får fotgängare bättre plats på cykelbanan.
  Sedan måste det vara 30-zon.
  Jag skulle aldrig cykla på den cykelbanan. Fullständigt livsfarlig.

 3. Som sagt, tycker näst sista bilden visar på en bra lösning i just det här området (och många andra).
  Använd körbanan och lämna trottoaren till gångtrafik.

 4. Det behöver ju inte vara cykelbanor exakt precis överallt! I tätbebyggt område, som i detta fall, bör det vara max 20-30 km/h för all fordonstrafik, och då är det slöseri med plats och pengar att bygga cykelbanor.
  Innan det fanns så mycket cykelbanor som idag, samverkade alla i trafiken, för de var vana att bilar, cyklister, bussar osv var på samma ställe. Nu när vi har fått ett slags apartheid så är både cyklister och motorister ovana och rädda för varandra. Och rädda människor är farliga.
  Det har blivit någon religiös övertro på att cykelbanor, liksom cykelhjälm, är lösningen på alla problem. Tvärtom vill jag säga, det är nog roten till många problem idag.

 5. För att överleva med bibehållen mental hälsa får man som cyklist i staden Stockholm anamma någon slags filosofi som går ut på att alla människor är i grunden goda och jag cyklar för att bli glad och prövningarna på vägen ger mig bara ökad visdom och erfarenhet. Live and let live, liksom. Men mycket bra skrivet och fortsätt Krister, du har allt stöd, och kanske mina barn-barn kan cykla på Köpenhamsvis i alla fall.

 6. Andreas Dammert on

  Snyggt och välformulerat. Jag är glad åt att vi har så initierade skribenter i vår stad – det måste ju hjälpa. Samtidigt blir man sååååååååå deprimerad av att läsa om den här inkompetensen eller attityden att man skiter i cyklisterna (för det ser man prov på mycket ofta).
  Keep it up Christer!!!

 7. Jag skickade just in en fråga till Stockholms Stad:
  /===Min fråga===\
  Detta är en fråga, men jag fick bara välja mellan beröm, idé och klagomål. Då blev det klagomål.
  Krister Isaksson beskriver hur gång- och cykelbanor ordnats på Hägerstensvägen i samband med nybyggnad av hus. Utformningen lämnar ytterst lite utrymme för oskyddade trafikanter och skapar flera olika konflikter som i första hand berör cyklisterna. En efterjustering har bara syftat till att hindra cyklisterna lite extra.
  Jag undrar vilka motiv och preferenser som ligger bakom avvägningen mellan trafikslagen. Läs Kristers noggranna och illustrerade analys på http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/moderat-cykelpolitik-del-2.htm . Ert svar kan med fördel lämnas där, eftersom fler är intresserade av att förstå de bakomliggande prioriteringarna.
  \======/
  Det fick ärendenummer KC-903148

 8. Bra val Krister.
  Jag cyklar aldrig på cykelbanan där. Livsfarlig. Jag väljer att ta plats i trafiken.
  Ett par kompletering…
  Det tog 2 år plus att bygga cykelbanan och under tiden fanns det ingen skyltat alternativ – man var tvungen att hitta en väg genom industriområdet. Det är typisk.
  Det finns en rondell lite längre upp mot Mälarhöjden där cykelfält finns på utsidan – igen, livsfarligt – cyklister förväntas cyklar längst ut mot kanten med risk för svängande bilar på insidan istället för att vara en del av trafik. Känns som ingen orkade tänka till där.

 9. Krister Isaksson on

  Pelle, tack! Själv börjar jag tvivla och tror inte Sthlm blir en cykelstad under min livstid. Hoppas jag har fel.

 10. Patrik Stenlund on

  Intressant text om bedrövliga förhållanden för cyklister (och gående). Kan för lite om stads- och trafikplanering men sker inte det över många år, ja ibland över mandatperioder? Det jag menar är kan M ha fått ärva dessa dåliga förutsättningar?

 11. Krister Isaksson on

  Patrik, visst är det så att stadsplanering många gånger sträcker sig över långa tidsperioder, se bara Slussen och den följetången. Men M har haft makten i 7 år, de har haft insyn i detta projekt innan 2006 utan några reservationer vad gäller cykel. När M kom till makten 2006 så var deras första utspel/direktiv till Trafikkontoret att ta bort cykelbanorna på Folkungagatan, Karlavägen och Sturegatan. Detta följdes sedan av ett försök till policybeslut om att inte bygga cykelbanor på huvudgator. De har inte fattat några beslut sedan 2006 om att förändra/förbättra för cykel på Hägerstensvägen vilket de haft möjlighet att göra. Först 2012 fattar de beslut som berör cykel och då genom att besluta om att måla sk rumble stripes på cykelbanan, dvs en försämring för cyklister. Inget annat, inte ens en återremiss för att undersöka om det finns några förbättringsmöjligheter för cykel. Med andra ord så är M nöjda med som det är på Hägerstensvägen.

 12. Jocke von Scheele on

  Som många redan konstaterat: en helt livsfarlig cykelbana; alla kloka cyklister väljer körbanan här istället. Och jag vill även instämma med dem som ifrågasätter denna placering av cykelbana, oavsett bredd. Ligger cykelbanan mellan parkerade bilar och gångbana, så kommer den tyvärr alltid att vara fotgängarterritorium i praktiken. Om det är 30-sträcka för bilarna där så går det alldeles utmärkt att cykla bland bilarna. I synnerhet om man använder utrymmet från den värdelösa cykelbanan och gör en bred körbana för både bilar och cyklar. Bilparkeringen längs kantstenen känns också rätt onödig.

 13. Ang. cykla på gatan och sänka hastigheten, det är ett dåligt alternativ som visserligen fungerar för vuxna och redan erfarna cyklister men om man vill få folk att känna sig säkra och börja cykla så måste man se till att bilarna sköter sig, det innebär cykelbanor.
  Det jobbigaste som faktiskt berörs i kommentarerna, är att i korsningarna möts alla dessa ganska dåliga cykelbanor, och det är nästan alltid olika lösningar på hur man ska ta korsningen, oftast behöver man cykla i dom regelbundet för att förstå dom. Jag lyckas även glömma bort hur man ska göra vilket gör att man får ”överraskningar”.

 14. En enkel lösning på just denna isolerade plats skulle vara att flytta parkeringen till andra sidan, riv bort cykelbanan och gör ”instick” mellan lyktsolparna för bilarna.
  Bredda cykelbanan på andra sidan och gör den dubbelriktad samt ta bort trottoaren på den sidan. dvs endast dubbelriktad cykelbana.
  Om jag inte minns fel så ligger vägavsnittet mellan två rondeller vilket innebär att om någon tänkte till lite så skulle cykeltrafiken i nerförsbacken ganska enkelt kunna ledas till rätt sida i rondellen.

 15. Krister Isaksson on

  Erik, jag håller med dig, väl byggda och väl utformade cykelbanor behövs för att locka fler cyklister med olika ålder och olika färdigheter. Bra att du tar upp det där med enhetlig utformning. Så här står det i stadens cykelhandbok:
  ”För trafikanterna är en enhetlig och lättbegriplig utformning av stor betydelse
  för framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet. En god och enhetlig standard med ett tydligt formspråk bidrar också till att marknadsföra cyklismen bättre och på så sätt bidra till målet om ett ökat cyklande.”
  Detta går naturligtvis inte att uppfylla när cykel ständigt är satt på undantag…

 16. Krister Isaksson on

  Dan, återigen dålig cykelinfra där cyklister ska behöva byta sida två gånger när de cyklar in mot staden. Och varför, jo för man byggt dåligt från början. Du tvingar ju på detta sätt även gående att byta sida då de inte får gå på cykelbanan.
  Gör bra från början så slipper vi alla dessa dåliga nödlösningar. Skit kan inte lösas med mer skit.

 17. Det är bara *så* viktigt med enhetlig utformning. Min http://trafikistan.se/har-vi-koll/ handlar om att vår omvärldsbild är långt ifrån så korrekt som vi vill tro. Hjärnan chansar en hel del, vilket trollkarlar drar väldigt mycket nytta av.
  Hjärnan försöker alltid fixa till sammanhang i de intryck den får. Uppfattar vi en helhet, t.ex. en korsning, känner vi igen oss genom den generella föreställning vi har om korsningar. Det hjälper oss att förstå dess delar, att få rätt förväntningar och bli uppmärksamma på rätt saker. Korsningen är en gestalt. Utformaren måste vårda gestalter och se till att de inte luras genom att omärkligt bryta det invanda mönstret. Vi måste kunna lita på dem och kan inte ständigt analysera allt från grunden.

 18. Krister Isaksson on

  Trafikistan.se, stort tack för din kommentar och länk. Det fördjupar förståelsen och betydelsen av att sträva efter enhetlig utf. Något som ofta är mycket svårt då cykeltrafik ofta är satt på undantag och får så att säga ta det som blir över. Varje lösning/plats blir så att säga unik istället för tydlig och i bästa fall självförklarande.

 19. Tycker det är så tråkigt att läsa en del av dina bloggar. Att behöva se och läsa hur illa offentliga medel används, vilka dåliga produkter som byggs. Produkter som är farliga, otrygga och inte går att använda. Varför måste jag fråga mig? Är detta yrkesmän och yrkeskvinnor som planerar, utformar och bygger detta? Vi ser ju inte samma katastrofala resultat när det gäller biltrafiken. Körbanor som är så dåligt utformade så bilisterna väljer/tvingas att köra på gångbanor, eller?
  Tack för att du lägger ner tid och kraft på att belysa och visa oss detta. Kanske kan det vara ett bidrag till att förändra detta ständiga misslyckanden.

 20. Ännu en bra artikel om cykelinfrastrukturen. Jättebra att detta belyses tydligt.
  Vad jag har förstått har Köpenhamn (ungefär lika stor befolkning) 16-17 cykelplanerare, Stockholm hade 1 tidigare (Krister Isaksson), hur många finns idag? Är det politiker som bestämmer över dessa mindre genomtänkta trafiklösningar? Varför är det inte proffs? När det gäller bilväg, är det väl proffs? Jag förstår att politiker skall bestämma över budgeten för infrastrukturen men inte utformning. Så länge det inte blir fler cykelplanerare med kompetens och tilldelade en ordentlig budget och befogenhet att bygga om kommer inget att förändras. Hur mycket det än snackas i media om cykelmiljarder och annat. De politiker vi valt nu besitter iallafall inte kompetensen det är allt för uppenbart.

 21. Krister Isaksson on

  POVelo, Tack!
  Jag skulle säga att det är sällan politiker (i Stockholm) är med och detaljutformar trafiklösningar. Dock, och det är hela poängen med inlägget så sätter de ramarna, de bestämmer spelplanen och spelreglerna. Sedan 2006 har bostadsbyggandet stått högt, om inte högst på dagordningen i Sthlm när det gäller infrastruktur. Att producera bostäder till uppsatta mål går så att säga före allt annat vilket ger ett tungt mandat att strunta i annat. Vidare så när M kom till makten 2006 så var ett av deras första direktiv till Trafikkontoret att ta bort cykelbanorna på Folkungagatan, Karlavägen och Sturegatan. Detta följdes sedan av ett försök till policybeslut att inte bygga cykelbanor på huvudgator. De har inte fattat några beslut sedan 2006 om att förändra/förbättra förutsättningarna för cykel på Hägerstensvägen vilket de haft möjlighet att göra. Dessa utspel påverkar förvaltningarna och deras ledningar i allra högsta grad. Du får inte många chefer som sticker ut hakan och som går mot strömmen i sådana fall. Utan experter och sakkunniga som protesterar och har invändningar blir överkörda i dessa fall och detta med den ständigt återkommande förklaringen att ”kompromisser är nödvändiga”, dvs. vi gör som vi brukar – bilen först. Moderaternas cykelpolitik blir sedan väldigt tydlig när ärendet om Hägerstensvägens brister kommer på deras bord 2012. Här har de då möjlighet att rätta till felen, att åstadkomma förbättringar för cyklister (och gående). Det görs inte utan beslutet blir att måla sk rumble stripes på cykelbanan, dvs en försämring för cyklister. Inget annat, inte ens en återremiss för att undersöka om det finns några förbättringsmöjligheter för cykel. Med andra ord så är Moderaterna nöjda med förhållandena för cyklister på Hägerstensvägen.
  Jag kommer i serien försöka visa att bristerna på Hägerstensvägen inte är ett engångsfall utan något ständigt återkommande när staden byggs ut och växer.

 22. Krister Isaksson on

  Lina, tack! Ja det är mycket märkligt och ett resursslöseri av stora mått. Och som du säger, det sker väldigt sällan när det gäller biltrafiken…

 23. På senare tid har intelligensmaffian från gatukontoret spikat diverse skyltar i cykalbanan (norra sidan) TROTS att man kunnat fästa samma skyltar på gatstolparna invid!
  Förekommer överallt, en slags ADHD ellar annan bokstavskombination där man fullkomligt gödslar med skyltar och stolpar.
  Vill dock ge ett litet tips – det går en gammal väg söder om husen på Hägerstenssidan med gott om plats.
  Skyltmaffian har dock enkelriktat sista delen där det blir vanlig väg. Bra mycket trevligare att cykla!

 24. Krister Isaksson on

  Mats, jag känner till den gamla vägen och det är ju det som är så tråkigt, att den gamla är bättre, mer funktionell, än den nya. Borde det inte vara tvärtom? Är det utveckling och framsteg? Är det ett steg mot världsklass?

 25. Urk!
  Ser inte fram emot vintern – man får cykla på bilvägarna igen för att komma fram… Blir det bättre i år tro? Fler sopsaltare? Finns det hopp om att cykelfälten hålls fria från snö?
  Ser inte fram emot härket.

 26. Håller fullständigt med Bruse.
  I princip alla sk cykelbanor och kombinerade gång-och cykelbanor, som läggs på breddade trottoarer, verkar bara vara ett alibi för att få undan cyklarna från körbanan.
  Nä, ändra lagen så att det inte är tvingande att använda cykel- eller gång och cykelbana. Ta plats i trafiken, samarbeta och låt de långsamma cyklisterna använda GC-banorna.

 27. Frågan är kanske vart pengarna ska komma ifrån vid planering. Bilister betalar fordonsskatt för vägunderhåll, det gör inte cyklister.
  Vill man ha breda cykelvägar överallt måste nog den frågan lösas. Kan inte vara rimligt att ett fordonsslag betalar allt i trafiken eller att utgifterna ska trängas med andra behov som betalas med skattemedel.

 28. Krister Isaksson on

  Erik, nu tror jag vi måste backa lite och gå igenom några grundläggande saker.
  Fordonsskatt är en statlig skatt som inte har med detta att göra överhuvudtaget, det är en statlig skatt. Det här är kommunal verksamhet. När det sedan gäller vart pengar ska komma ifrån vid planering så vid exploateringar som i detta fall så byggs det på något som var kommunens mark. Du tror väl inte kommunen ger bort den marken till byggherrarna? Så är det ju inte utan det är en försäljning som ger intänkter till kommunen, intäkter som ska omsättas i bla nödvändig infrastruktur. Här var då kalkylen sådan att det inte skulle gå ihop om man sprängde lite mer berg. Ja då var det ju en dålig kalkyl från början som inte fick ihop en funktionell helhet! Hur kunde man då ha gjort för att få ihop det? Man kunde byggt en smalare gata o sparat pengar, man kunde lagt på en el två våningar på husen för att öka expl.intäkterna, man kunde ha sänkt parkeringstalet för bil som krävde dyra garagelösningar i berget osv.
  Så frågan går enkelt att lösa om man vill och det handlar verkligen inte om fordonsskatt och floskler som att det är ett fordonsslag som betalar allt i trafiken eller att man vill ha breda cykelvägar överallt. Sen när det gäller vägunderhåll av det kommunala gator, cykelbanor, gångbanor och parkvägar är det något som ALLA kommuninevånare som betalar skatt i kommunen är med och betalar, inte bilister.

 29. Faktum kvarstår ju, bilismen kan sägas bära sina kostnader medans andra fordonsslag betalas ur den gemensamma skattekistan där även fordonsskatten ingår som källa.
  Kommunerna får självklart inga riktade bidrag för att det skulle störa det kommunala självstyret, däremot får de flesta kommuner saftiga bidrag från staten varje år som bland annat ska användas till vägar.
  Dessutom genomförs alla större infrastruktur projekt med statligt stöd.
  Sedan ser jag inte problemet med denna cykelväg annat än klagande pensionärer som helst inte vill se cyklar alls, mycket muttrande just längs den vägen precis som att man gör något fel när man cyklar på cykelbanan.

 30. Jag skickade ju in en fråga till Stockholms Stad 2013-09-02 som är återgiven i en kommentar nedan. Idag fick jag följande e-svar från stockholm.se:
  /===oväder- hägestensv cykelbanor, E2013-313-01565===\
  hej rolf7
  vi på exploateringskontoret som byggt gatan mm har hanterat detta på sedvanligt sätt dvs skickat ut ritningar mm på granskning till bl.a trafikkontoret. trafikkontoret har granskat. efter genomförd granskning har gör vi ev justeringar. vi anser att vi hanterat detta på det sätt som krävs. vi vill dessutom påpeka att krister isaksson var trafikkontorets cykelansvarige vid tillfället för projekteringen.
  hälsn7andris
  \======/
  Min fråga gällde vilka motiv och preferenser som ligger bakom avvägningen mellan trafikslagen. Det har jag inte lyckats uttyda ur svaret. Flera myndigheter verkar vara inblandade, och det är inte säkert att de velat dra åt samma håll, kanske inte ens inbördes. Hur mycket inflytande varje part har vet jag inte. Hur som helst är jag tacksam att jag fick ett svar.

 31. Krister Isaksson on

  Trafikistan.se, det var ju bra att du fick svar. Synd bara att inte hela bilden kom med. Bl a annat den att både jag och områdesansv. trafikplanerare lämnade granskningssynpunkter på de brister som beskrivs ovan och påtalade att annan lösning var nödvändig. Det blev ett särskilt granskningmöte ang synpunkterna där avd.chef på exploteringskontoret meddelade att det var inte möjligt till annan lösning vad gäller cykel. Att bostäderna var politisk prio. Vi fick inte heller stöd för våra synpunkter av Trafikkontorets ledning utan de gick på exploateringskontorets linje. Så kan det gå…

 32. Johannes Westlund on

  Sen på bollen här möjligen; men Erik… Bilismen bär inte sina kostnader. Att beskattningen är tung är möjligen sant, men kostnaderna är än tyngre. Detta brukar vara svårt för många att ta till sig. En stor inkomst medför inte nödvändigtvis en stor vinst. Det finns alltid en kostnadssida också, och om kostnaderna är stora krymper vinsten, och kan rent av bli negativ. Detta är fallet för bilismen.
  Jag känner inte till exempel som är räknade på svenska förhållanden; men på danska förhållanden (där beskattningen av bil är TYNGRE, dvs bilister betalar MER) är det ändå negativt. Däremot ger cykeln en vinst totalt sett. Detta beror på att cykel är hälsosamt och alltså sparar samhället pengar i form av färre sjukdagar, mindre behov av vård för komplexa välfärdssjukdomar mm. De skador cyklister ådrar sig är till övervägande del billiga, då jämfört med diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och andra liknande tillstånd som cykling förebygger.
  http://www.copenhagenize.com/2012/10/danish-180-tax-on-cars-is-rather.html
  Siffrorna är som sagt på danska förhållanden, där bilismen beskattas hårdare och alltså bär en större del av sina kostnader än i Sverige. Här subventioneras alltså biltrafiken mer.

 33. På vintern plogas södra sidan vid husen. Det blir ännu smalare då men farten hålls nere. Den norra sidan mot tunnelbanan lämnas oplogad.
  De gående vuxna har lärt sig att där finns en cykelbana men det är aldrig möjligt att ha full koll på barn.
  Lyktstolparna är väl den största faran så man borde hänga dem i tråd från husen över mot andra sidan.

Leave A Reply