Jag är imponerad, riktigt imponerad. Inget tjafs, rätt på, rakt upp och ner. Cykeln hanteras som ett eget trafikslag där framkomlighet är en viktig faktor. Så känner jag efter att ha läst inriktningsbeslutet om utbyggnad av pendlingsstråk i Stockholm. I oktober förra året skrev jag ett inlägg om kommande cykelinvesteringar i Sthlm. Nu är det dags för nästa inlägg – för nu är det ännu fler investeringar på gång, viktiga och betydelsefulla sådan. För en summa av 215 miljoner.

Här följer några av projekten:

Liljeholmsbron-Hornstull
Långholmsgatan och Liljeholmsbron är utpekade som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan och utgör del av ett regionalt stråk i Regional cykelplan för Stockholms län. På bron cyklar cirka 10 000 cyklister per dygn i maj.

Trafikkontoret föreslår att enkelriktade cykelbanor byggs på respektive sida om Långholmsgatan söder om Folkskolegatan. Cykelbanorna dras bakom hållplatslägena på sträckan och separeras från bil- och gångtrafik. Samtliga cykelrelationer i korsningen med Hornsgatan görs dubbelriktade samtidigt som körbanorna smalnas av för att öka framkomligheten för cykel.


D
agens utformning på Liljeholmsbron. Cykelbanorna enkelriktas och breddas upp.

På Liljeholmsbron enkelriktas de idag dubbelriktade cykelbanorna. På den östra brohalvan breddas gång- och cykelbanorna till totalt ca 6 meter. Ett norrgående körfält leds över vid det södra brofästet och går motriktat på den västra bron, där ett södergående körfält försvinner. På den västra brohalvan blir gång- och cykelbanan fortsatt drygt 4 meter bred. Åtgärderna på Liljeholmsbron samordnas med den planerade renoveringen av broklaffarna som tidigast kommer att kunna genomföras under 2019.

Nybroplan – Gustav Adolfs Torg
Befintlig cykelinfrastruktur på sträckan uppfyller inte de riktlinjer för utformning av pendlingsstråk som anges i cykelplanen. Separeringen mellan gående och cyklister är på vissa ställen mycket otydlig eller till och med helt obefintlig vilket leder till mängder av onödiga konflikter.


Raoul Wallenbergs torg. Ser du cykelbanan? 

Över Raoul Wallenbergs torg breddas cykelbanan samtidigt som cykelbanans utbredning förtydligas. Hänsyn tas till monumentet på torget.

Arsenalsgatans norra del är idag reglerad som gågata. Här föreslås såväl cykelbanan i gatans mitt som den västra gångbanan breddas. I samband med ombyggnation kommer trafikregleringen på sträckan ses över.


Arsenalsgatan. Cykelbana i mitten. Bredare gångbana. Annan reglering. 

Arsenalsgatans södra del kommer i framtiden att få en mer betydande funktion som bytespunkt för kollektivtrafiken och fler människor kommer att röra sig längs sträckan i och med tunnelbanans förlängning till Nacka. Här förses gångytorna med bredare stråk av hällar för att öka kapaciteten för gående. Cykelbanan breddas och separering mellan gående och cyklister tydliggörs.

Längs Kungsträdgårdsgatans östra sida anläggs en enkelriktad cykelbana norrut. På västra sidan dras en enkelriktad cykelbana i parken innanför den första trädraden lindar.

Genom Kungsträdgården, i passagen mellan almarna och rosariet, behålls den befintliga cykelbanans bredd medan gångbanan breddas ut mot befintligt staket. Genom att gående får större ytor bedöms problemet med gående som använder cykelbanan att minska.

På Jakobs torg föreslås såväl cykelbanan som gångytorna breddas, samtidigt som körbanans bredd på sträckan mot Gustav Adolfs torg minskas och möjligheten för motorfordon att köra runt Operan tas bort genom avstängning. Detta minskar biltrafiken på Jakobs torg och ger mer plats för cyklister, gående och uteserveringar.

Skärholmsstråket, tunnel vid Västertorp
Skärholmsstråket, cykelstråket mellan Skärholmen och Liljeholmen, är utpekat som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan och utgör även ett regionalt stråk i Regional cykelplan för Stockholms län.

I höjd med Västertorps tunnelbanestation finns en saknad länk där pendlingsstråket gör en stor omväg i blandtrafik på Västertorpsvägen. 


Grönt = befintlig sträcka. Rött = ny sträcka 

Åtgärden som föreslås innebär att en ca 35 meter lång gång- och cykeltunnel med fem meters bredd byggs genom tunnelbanans banvall, liksom en anslutande gång- och cykelbana om ca 150 m. Åtgärden kommer ge märkbara restidsvinster. Vidare kommer även delar av denna cykelväg breddas upp på en sträcka av ca 2 kilometer.

Detta var några av projekten i satsningen på 215 miljoner. Jag har tidigare skrivit om investeringarna på Hässelbystråket, på Spångavägen, Ulvsundavägen, Örbyleden och Stadsgårdsleden. Så det är fullt av godsaker för cyklingen i Stockholm.

 

Relaterade inlägg:

Share.

19 kommentarer

 1. Remy Waardenburg on

  Vet du om de tar med cykelbanan som ligger ut med kajen också? Visst hade du skrivit om den tidigare också – den är ju lika ”tydlig”.

 2. Trafikistan.se on

  Det är bara att gratulera.
  Jag är rädd att vi aktiva Göteborgscyklister måste spotta i nävarna nu om inte vår stad ska gå den rakt motsatta vägen. Prioriterade kollektivtrafikprojekt riskerar att hacka söner och tränga bort våra centrala cykelvägar. Och storstilade stadsbyggnadsprojekt riskerar att göra hela centrum till ett enda gångfartsområde.
  Missförstå mig inte. Gångfartsområden är bra. Men det måste också finnas attraktiva kanaler för cykling i cykelfart, precis som det finns gott om kanaler för kollektivtrafik i full fart. Annars tar man inte hållbarhet på allvar.

 3. Joakim von Scheele on

  Jätteroligt att se dessa förbättringar under sin livstid! Hoppas de inte tappar farten, bara – det finns mycket kvar att göra.
  Jag är lite nyfiken på när detta inleddes. Var det när Per Ankersjö ersatte Ulla Hamilton som trafikborgarråd eller är det först när de rödgrönrosa tagit över makten och Daniel Helldén blivit ansvarig?
  Sen undrar man ju när grannkommunerna (läs Solna) ska fatta läget och börja lösa sina otroligt äckliga proppar för cykeltrafiken.

 4. Yay! Långholmsgatan och Liljeholmsbron, låter som precis den lösning jag som lekman föreslagit i diskussioner med TK tidigare. (synd bara att vi lär behöva vänta minst tre år för ändringarna där då det ska göras (om beslutat) i samband med renovering av bron. Men man får ha tålamod.) Heja! Och tack för allt jobb du och dina kollegor gjort och gör för cykling i staden! 🙂

 5. Cykelanpassning på Arsenalsgatan? Raoul Wallenbergs? Långholmsgatan? Stadsgårdsleden? Liljeholmsbron? Nyp mig någon, det här måste vara en väldigt vacker dröm. Nu får en ju nästan förhoppningar att de kommer ihåg att dra vettiga cykelleder över nya Slussen också.
  (Eller vänta. Nyp mig så fort det blir verklighet.)
  Men tack för allt jobb du och dina kollegor gör!

 6. Krister – den stora frågan är väl vad det blir för beläggning på Arsenalgatan/Raoul Wallenbergs torg, det låter ju som att det är fortsatt tänkt vara någon form av gatsten eller plattor?
  I mina ögon är sträckans största problem just beläggningen, inte bredden…
  Här måste vi vara vaksamma och försöka få till en bra lösning!

 7. Jättebra Stockholm! Tyvärr är många av kringkommunerna inte lika långt framme, och många av oss bor ju utanför och vill ha sammanhängande pendlingsstråk och satsningar i hela regionen, inte bara Stockholm.

 8. Andreas har en poäng. Min väg till jobbet är inte lång, men tar mig genom Stockholm, Sundbyberg, Solna, Sollentuna, och Stockholm igen: kvaliteten varierar …
  Jämn kvalitet skulle ö h t inte skada: kan inte vara välgörande för säkerhet, framkomlighet, etc.,, när man på en relativt kort strecka kan råka ut för fin, bred nybyggd gc-väg, kurvor a la vinkelhake, smal 70-tals gc-väg, grusväg, och asfalt modell ryskt 90-tal, huller om buller?

 9. Det är jättebra med förbättrade cykelbanor, eftersom många är såväl underdimensionerade som trafikfarliga. Dock tycker jag skribenten har ett alltför negativt fokus gentemot annan trafik och alltid förespråkar försämrad framkomlighet för biltrafiken.
  Jag ser inget motsatsförhållande mellan biltrafik och cykeltrafik eller för den skull kollektivtrafik. Eftersom Stockholm växer med många tusen människor varje år, måste inte bara vägar för cyklister byggas ut. Det är lika angeläget att förbättra framkomligheten för biltrafiken och kollektivtrafiken.
  Cykelfälten som finns på Sveavägen är farliga att använda för cyklister samtidigt som de försämrar framkomligheten för bilister. Det vore mycket bättre att ta bort dessa cykelfält och flytta cykeltrafiken till någon parallellgata och på den parallellgatan begränsa biltrafiken. Det skulle göra att biltrafiken på Sveavägen flöt bättre och cyklisterna fick säkrare väg.
  Detta snäva synsätt på trafikproblemen hos skribenten liksom hos Stockholms styrande politiker, nämligen att förbättra för visst trafikslag och samtidigt försämra för annat, är ett stort problem för Stockholms tillväxt. Genom att bygga fler och större vägar runt Stockholm och fler tunnlar under Stockholm, kan biltrafiken minska i innerstan. Det blir då enklare att förbättra för cyklister så att miljön blir bättre för cyklister (och gångtrafikanter) i Stockholm.

 10. @Ulf Cyklist: Föreslå en parallellgata som löper parallellt med Sveavägen mellan Sveaplan och Sergels torg. Dina förslag är klassiska bilistidéer; flytta cyklisterna, bygg mer och större vägar. Allt fokus på infrastruktur för motorfordon.
  ”Det blir då enklare att förbättra för cyklister så att miljön blir bättre för cyklister (och gångtrafikanter) i Stockholm.”
  Och hur ser dina konkreta förslag till förbättringar för cyklister (och fotgängare) ut?
  Samhällsekonomiskt talar allt för en stor satsning på cykeltrafik.

 11. Anders Andersson on

  @Arne B
  Det finns ett korn av sanning i det Ulf B skriver. Samhällsekonomiskt talar allt för en utbyggnad för såväl motorfordon som cykel. Cykel för pendlarna och motorfordon som servicefordon, för hantverkare, godstransporter och kollektivtrafik för att serva alla nya invånare.
  Det är nämligen mycket få som åker bil för nöjes skull i stan. Det finns några få som tar bilen till jobbet fast de inte ska använda bilen under dagen – men de är få. Enligt senaste RVU 4 % av pendlarna, enligt andra RVUer uppemot 6-7 % – men som sagt få, det är inte för deras skull vi behöver bilgator.
  Det är viktigare att vi kan få mat, bli av med sopor, att vatten och el fungerar, att polis, brandbil, ambulanser, färdtjänst och bussar kommer fram än att vi cyklister har 6 m breda cykelbanor precis överallt. Sen finns det gott om områden där cykelinfrastrukturen kan göras betydligt bättre utan att inkräkta på andra intressen. Där ska vi ligga på för att förbättra, men trafikapparaten för de nödvändiga fordonen får man inte tulla på.

 12. Anders, Och det räcker att ha några RVU:er för att dra sådana slutsatser? De är tillräckliga för att fånga verkligheten?

 13. Anders Norén on

  Nja, den senaste resvaneundersökningen sade två saker:
  – 14 % av pendlarna (samtliga färdsätt) använder bil i tjänsten dagligen, 67 % sällan/aldrig.
  – 18 % av resorna till/från innerstaden vardagar görs med bil.
  Exakt vilka av bilpendlarna som också använder bilen i tjänsten är svårt att säga eftersom undersökningen inte frågade om detta. I extremfallet kan det innebära att de 14 % som kör bil i tjänsten samtliga är cykelpendlare, medan de 18 % som bilpendlar till innerstaden aldrig kör bil i tjänsten. (2003-2007 arbetade jag i bilburet yrke utan att själv köra bil till jobbet. Arbetsgivaren höll med bil, jag cyklade eller åkte buss.) Ett annat extremfall är att samtliga bilpendlare till innerstaden använder privatbilen i tjänsten. Sanningen ligger antagligen någonstans där emellan.

 14. Anders Andersson on

  @Anders Norén
  Säkerligen ligger sanningen om antalet bilpendlare någonstans däremellan, men det ändrar inte slutsatsen:
  Det är viktigare att vi kan få mat, bli av med sopor, att vatten och el fungerar, att polis, brandbil, ambulanser, färdtjänst och bussar kommer fram än att vi cyklister har 6 m breda cykelbanor precis överallt. Sen finns det gott om områden där cykelinfrastrukturen kan göras betydligt bättre utan att inkräkta på andra intressen. Där ska vi ligga på för att förbättra, men trafikapparaten för de nödvändiga fordonen får man inte tulla på.

 15. Krister Isaksson on

  Visste inte att det var någon som krävt 6 meter breda cykelbanor, precis överallt. Ett klassiskt sätt att argumentera på när det framförs önskemål om förbättringar. Framställ då dessa önskemål som helt orimliga och vansinniga, dvs 6 meter breda cykelbanor precis överallt. Seriöst? Nej knappast.
  Var har vi exempel på när vi så totalt omformat transportinfrastrukturen så att grundläggande samhällsfunktioner slutat fungera?

 16. Visst är det viktigt att alla samhällsfunktioner fungerar. Jag skulle tro att även cyklister kan inneha ett för samhället viktigt arbete.
  Det som korkar igen trafikapparaten i innerstaden är motorfordon. Det som gör att varuleveranser, sophantering, utryckningsfordon och bussar har svårt med framkomligheten är andra bilar – inte cyklar. Inte cykelbanor. Inte fotgängare. Inte trottoarer. Köer och bristande framkomlighet är så gott som uteslutande orsakat av bilar.
  Den som ställer framkomlighet och utbyggnad av cykelinfrastruktur mot samhällsviktiga funktioner ser inte köerna för alla bilar.
  Jag tror inte det finns en cykelbana i Stockholmsområdet som är 6 meter bred, kanske inte i hela Sverige. Varför överdriva?

 17. ”Varför överdriva?” Somliga är väldigt förtjusta i halmgubbar. Och varför man tar till argumentationsfel och fula trick är ju inget större mysterium.
  För egen del skulle jag uppskatta om fler cykelbanor vore två meter breda (eller i alla fall så breda att två myror kan målas bredvid varandra i st f överlappande).
  Och om det är något som korkar igen vägar (i Sthlm, Bryssel, eller LA) är det bilar: parkerade eller (mer eller mindre) i rörelse. (Och ett par av de värsta trafikstockningar jag sett på sistone utanför rusningstrafik jag sett, tvättstopp för ett par tre busslinjer och alla andra, orsakades av varutransporter.)

 18. Anders Norén on

  Vi har faktiskt en 6 m bred cykelbana i Värnamo (mellan mur och trottoarkant), nämligen den f.d. körbanan på Boagatan (som numer är skyltad cykelbana om än flitigt nyttjad för byggtrafik till ett pågående bygge). Annars så är den bredaste, för ändamålet anlagda, cykelbanan 2,5 m (dubbelriktad). Vi har totalt knappt 600 m cykelbana i kommunen.

Leave A Reply